Navigace

Obsah

Logo SMOČR

Logo CSS

Aktuality


 

Stránka

Pozvánka na facilitovaný workshop MAP ORP Příbram

Realizačního tým projektu MAP ORP Příbram pořádá dne 26. září 2016 od 15:00 hodin v budově bývalých Rudných dolů facilitovaný workshop k problematice Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání na Příbramsku. Srdečně zveme odborníky na vzdělávání (učitele, zástupce vedení škol, zástupce neformálního a zájmového vzdělávání apod.) a zároveň rodiče a širokou veřejnost...

13. 9. 2016 Zobrazit více

Obce mohou opět zažádat Státní fond dopravní infrastruktury o finanční prostředky na cyklistické stezky, bezpečnost a nově také na křížení infrastrukt

Výbor SFDI na svém 138. zasedání schválil „Pravidla“ pro předkládání a hodnocení projektů na akce zajišťující zvýšení bezpečnosti a dopravní plynulosti, výstavbu a údržbu cyklistických stezek a nově také „Pravidla“ na „Křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací“. Jedná se o finanční prostředky určené pro rok 2017.

8. 9. 2016 Zobrazit více

Ministryně Šlechtová: Na obnovu památek máme připraveno přes 1,8 miliardy korun

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další výzvu k předkládání individuálních projektů na revitalizaci vybraných památek v Integrovaném regionálním operačním programu. Podpořena bude například obnova památek, opatření vedoucí k zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, zpřístupnění dosud nezpřístupněných částí památkově chráněných objektů či modernizace jejich sociálního zázemí. Pro tuto výzvu je celkem připraveno více než 1,8 miliardy korun. Žádosti lze podávat od 31. října 2016

8. 9. 2016 Zobrazit více

Přehled aktuálních krajských seminářů k výzvám IROP

ŘO IROP uveřejňuje seznam tzv. krajských seminářů k aktuálním výzvám IROP v regionech České republiky.


Řídicí orgán IROP tímto vyvěšuje seznam krajských seminářů k aktuálním výzvám č. 37, 38, 39, 43, 44, 46, 47 a 49 IROP, které organizuje v regionech ČR Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále také Centra) a Eurocentra. Termíny seminářů mohou být aktualizovány. Sledujte prosím následující stránky Centra www.crr.cz/cs/crr/kalendar-akci

7. 9. 2016 Zobrazit více

Zvýhodněné půjčky na projekty v odpadech

Obce mohou nově spolu s dotací z OPŽP na projekty v oblasti odpadového hospodářství (výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů a výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů) čerpat i zvýhodněné půjčky na kofinancování úspěšných projektů. Příjemci dotací z OPŽP mohou díky půjčce pokrýt až sto procent celkových způsobilých výdajů na jimi realizovaný projekt, například na výstavbu či modernizaci třídicí linky. O půjčky, které mají oproti běžným, komerčně nabízeným půjčkám řadu výhod, je možné u Státního fondu životního prostředí ČR žádat do konce roku 2018. Z prostředků SFŽP ČR je na ně vyhrazeno 250 milionů korun

7. 9. 2016 Zobrazit více

Pozvánka na seminář pro žadatele k 46. a 47. výzvě "Infrastruktura základních škol " IROP – Praha, 15. 9. 2016

Seminář pro žadatele k 46. výzvě „Infrastruktura základních škol“ a 47. výzvě „Infrastruktura základních škol (SVL)“ IROP se koná v Praze ve čtvrtek 15. září 2016

5. 9. 2016 Zobrazit více

Modernizace odborných učeben a bezbariérové přístupy. V IROP je pro základní školy připraveno přes 2 miliardy korun

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další dvě výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v oblasti vzdělávání, nyní pro základní školy. Na jejich podporu je připraveno 2,16 miliardy korun. Peníze půjdou hlavně na infrastrukturní opatření. Žádosti lze podávat od konce září letošního roku.

24. 8. 2016 Zobrazit více

Projekt Pošta Partner se mění na základě dohody České pošty s organizacemi hájícími města a obce

Samosprávám i České poště záleží na tom, aby poštovní služby byly dostupné v celém území. Proto se - na základě podnětů měst a obcí - od letošního září upraví motivační a sankční systém, který souvisí s Poštou Partner. Podstatou tohoto projektu je změna poboček České pošty na franšízy. Díky dohodě představitelů měst a obcí s vedením České pošty se rovněž zjednoduší smluvní dokumenty, které s projektem souvisí.

18. 8. 2016 Zobrazit více

Aktuální informace k projektu Centrum společných služeb

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), je novou aktivitou Svazu měst a obcí ČR. Navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.
V současné době je Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram před uzavřením smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu se Svazem měst a obcí ČR.

14. 6. 2016 Zobrazit více

VÍCE NEŽ PŮL MILIARDY PRO OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY: STARTUJE DRUHÁ VLNA PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE

Alokace otevřených výzev na specifické cíle 4.1 (výzva č. 27), 4.2 (výzva č. 28) a 4.4 (výzva č. 30) činí celkem 527,6 mil. Kč. Maximální výše podpory je v případě 27. výzvy cílené na zajištění péče o území národního významu i 28. výzvy zaměřené na zvýšení biodiverzity 85 %, v případě 30. výzvy na zlepšení kvality prostředí v sídlech je podpora 60 %. Příjem žádostí potrvá do 31. 5. 2016. Výzvy vyhlašuje MŽP prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR [2].

31. 3. 2016 Zobrazit více

Stránka