Navigace

Obsah

Logo SMOČR

Logo CSS

Aktuality


 

Stránka

Aktualizovaná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Řídicí orgán IROP vydává aktualizovaná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.6, k 27. září 2016.


Hlavními důvody pro revizi Obecných pravidel, mimo jiné, jsou:doplnění povinnosti doložení skutečného majitele,
komplexní úpravy v kapitolách Investiční plánování a zadávání zakázek a Hodnocení a výběru projektů,
úprava lhůt a pravidel pro monitorování projektů,
doplnění nových příloh.

29. 9. 2016 Zobrazit více

Státní fond životního prostředí ČR nabízí zvýhodněné půjčky

Státní fond životního prostředí ČR nabízí zvýhodněné půjčky na pokrytí povinné finanční spoluúčasti u zmíněných projektů na další zpracování a využití odpadů. Čerpání aktuálně nabízených zvýhodněných půjček je podmíněno získáním dotace ve 41. výzvě Operačního programu Životní prostředí. Zájemci o půjčku s fixním úrokem již od 0,45 procenta o ni mohou požádat současně s žádostí o dotaci z programu i dodatečně.

27. 9. 2016 Zobrazit více

Aktualizace ve výzvách č. 32 a 33 "Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vydává aktualizaci textů výzev a Specifických pravidel 32. výzvy IROP „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ a 33. výzvy IROP „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)“.
Hlavním důvodem aktualizace Specifických pravidel je rozlišení kritérií přijatelnosti na kritéria napravitelná a nenapravitelná

23. 9. 2016 Zobrazit více

Seznam míst zpětného odběru pneumatik dle MŽP

Nevíte, kam s vysloužilými pneumatikami? Podívejte se na seznam míst, kde vám je bezplatně odeberou.

23. 9. 2016 Zobrazit více

Dalších 5 miliard z OPŽP do vodohospodářské infrastruktury a na zajištění pitné vody v období sucha

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásilo tři nové výzvy v Operačním programu Životní prostředí 2014–2020. Necelých 5 miliard korun z peněz EU půjde na projekty, které zlepší vodohospodářskou infrastrukturu v ČR, zamezí nedostatku pitné vody v období sucha a zlepší úroveň čištění odpadních vod. Příjem žádostí startuje 17. října a potrvá až do 19. ledna příštího roku.

19. 9. 2016 Zobrazit více

Pozvánka na facilitovaný workshop MAP ORP Příbram

Realizačního tým projektu MAP ORP Příbram pořádá dne 26. září 2016 od 15:00 hodin v budově bývalých Rudných dolů facilitovaný workshop k problematice Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání na Příbramsku. Srdečně zveme odborníky na vzdělávání (učitele, zástupce vedení škol, zástupce neformálního a zájmového vzdělávání apod.) a zároveň rodiče a širokou veřejnost...

13. 9. 2016 Zobrazit více

Obce mohou opět zažádat Státní fond dopravní infrastruktury o finanční prostředky na cyklistické stezky, bezpečnost a nově také na křížení infrastrukt

Výbor SFDI na svém 138. zasedání schválil „Pravidla“ pro předkládání a hodnocení projektů na akce zajišťující zvýšení bezpečnosti a dopravní plynulosti, výstavbu a údržbu cyklistických stezek a nově také „Pravidla“ na „Křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací“. Jedná se o finanční prostředky určené pro rok 2017.

8. 9. 2016 Zobrazit více

Ministryně Šlechtová: Na obnovu památek máme připraveno přes 1,8 miliardy korun

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další výzvu k předkládání individuálních projektů na revitalizaci vybraných památek v Integrovaném regionálním operačním programu. Podpořena bude například obnova památek, opatření vedoucí k zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, zpřístupnění dosud nezpřístupněných částí památkově chráněných objektů či modernizace jejich sociálního zázemí. Pro tuto výzvu je celkem připraveno více než 1,8 miliardy korun. Žádosti lze podávat od 31. října 2016

8. 9. 2016 Zobrazit více

Přehled aktuálních krajských seminářů k výzvám IROP

ŘO IROP uveřejňuje seznam tzv. krajských seminářů k aktuálním výzvám IROP v regionech České republiky.


Řídicí orgán IROP tímto vyvěšuje seznam krajských seminářů k aktuálním výzvám č. 37, 38, 39, 43, 44, 46, 47 a 49 IROP, které organizuje v regionech ČR Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále také Centra) a Eurocentra. Termíny seminářů mohou být aktualizovány. Sledujte prosím následující stránky Centra www.crr.cz/cs/crr/kalendar-akci

7. 9. 2016 Zobrazit více

Zvýhodněné půjčky na projekty v odpadech

Obce mohou nově spolu s dotací z OPŽP na projekty v oblasti odpadového hospodářství (výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů a výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů) čerpat i zvýhodněné půjčky na kofinancování úspěšných projektů. Příjemci dotací z OPŽP mohou díky půjčce pokrýt až sto procent celkových způsobilých výdajů na jimi realizovaný projekt, například na výstavbu či modernizaci třídicí linky. O půjčky, které mají oproti běžným, komerčně nabízeným půjčkám řadu výhod, je možné u Státního fondu životního prostředí ČR žádat do konce roku 2018. Z prostředků SFŽP ČR je na ně vyhrazeno 250 milionů korun

7. 9. 2016 Zobrazit více

Stránka