Navigace

Obsah

Logo SMOČR

Logo CSS

Aktuality


 

Stránka

SMO ČR - ČSÚ provede mimořádné šetření o nebytových a vybraných budovách

Český statistický úřad (ČSÚ) v souladu s mezinárodní metodikou při odhadech hrubého domácího produktu (HDP) potažmo hrubého národního důchodu (HND) do jejich výpočtu také zahrnuje opotřebení fixních aktiv v tzv. sektorech netržních výrobců, které zahrnují vládní instituce a neziskové instituce sloužící domácnostem. HND je důležitý ukazatel, na základě kterého jednotlivé členské země Evropské unie odvádějí příspěvky do rozpočtu EU. Proto je tento ukazatel pravidelně ze strany Evropské komise pravidelně auditován.

19. 10. 2017 Zobrazit více

SMO ČR - Pomáháme s novými pravidly pro ochranu osobních údajů

GDPR, tedy nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, je velkým tématem Svazu měst a obcí ČR (Svaz). Dlouhodobě se mu mimo jiné věnuje Komise pro informatiku (KISMO), tedy poradní orgán předsednictva Svazu. Mimo jiné zpracoval doporučení s názvem „Co mohou obce udělat pro GDPR už nyní“. Materiál slouží zejména malým obcím, inspirací však může být i pro ty větší. Doporučení bude v brzké době zveřejněno na webu Svazu

19. 10. 2017 Zobrazit více

SMO ČR - S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly správním obvodem DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

17. 10. 2017 Zobrazit více

Okresní hospodářská komora Příbram

Aktuality OHK v Příbrami - 42. týden

16. 10. 2017 Zobrazit více

Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhradilo na podporu obnovy a rozvoje venkova pro rok 2018 částku 525 milionů korun. Možnost podávání žádostí o dotaci začíná v pondělí 16. 10. 2017, ukončení příjmu žádostí je 15. ledna 2018 do 12 hodin.

16. 10. 2017 Zobrazit více

SFŽP zveřejňuje závazné termíny pro podávání žádostí o platbu ke konci roku 2017

Státní fond životního prostředí ČR žádá příjemce dotací z Operačního programu Životní prostředí, aby bezodkladně podávali žádosti o vyplacení příspěvků na realizované a vyfakturované dodávky a zveřejňuje konečné termíny pro jejich podání v tomto roce.
SFŽP ČR s blížícím se koncem roku 2017 žádá příjemce podpory z OPŽP, aby předkládali Žádosti o platbu (dále jen „ŽoP“) u projektů s již vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) na realizované a vyfakturované části dodávek či služeb dle ukončených výběrových řízení, resp. uzavřených smluv o dílo (vyjma příjemců typu OSS/SPO). ŽoP je možné podávat vždy pouze společně se Zprávou o realizaci (dále jen „ZoR“).

11. 10. 2017 Zobrazit více

SMO ČR - Výklad nejasných částí pravidel rozpočtové odpovědnosti

Mezi představiteli měst a obcí České republiky ještě donedávna panovaly nejistoty spojené s výkladem nové právní úpravy rozpočtové odpovědnosti a s ní spojené novely zákona o rozpočtových pravidlech. Svaz měst a obcí ČR, aby zajistit řešení pro členské obce, se obrátil na Ministerstvo financí ČR (dále také „MF“) s žádostí o interpretaci sporných bodů. Následující text přináší kýžené osvětlení nejasností, které vychází ze stanoviska Ministerstva financí.

11. 10. 2017 Zobrazit více

Aktuality Okresní hospodářské komory v Příbrami

Akutality OHK v Příbrami pro 41. týden

10. 10. 2017 Zobrazit více

OPŽP: O peníze na péči o soustavu Natura 2000 a na zpracování plánu ÚSES je možno žádat až do roku 2019

Upozorňujeme žadatele, že termín pro ukončení příjmu žádostí do výzev č. 31 a 52 byl prodloužen do 7. 1. 2019. Žadatelé, kteří nestihli zpracovat projektovou dokumentaci nebo získat veškerá potřebná stanoviska s nabytím právní moci, tak mají možnost podat žádost o podporu ještě v příštím roce.

10. 10. 2017 Zobrazit více

Pozvánka na seminář pro žadatele k 77. výzvě IROP „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III“

Pozvánka na seminář pro žadatele k 77. výzvě „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III“ IROP v Praze ve středu 18. října 2017.

10. 10. 2017 Zobrazit více

Stránka