Navigace

Obsah

Logo SMOČR

 

Aktuality


 

Stránka

Starosty DSO ORP Příbram a Chomutovska přijela pozdravit hejtmanka Středočeského kraje

Starosty DSO ORP Příbram a Chomutovska přijela pozdravit hejtmanka Středočeského krajeVe čtvrtek 17.10.2019 starostové DSO ORP Příbram přivítali v našem regionu na dvoudenní návštěvě starosty Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko.
Program byl zahájen soukromou prohlídkou Svaté Hory, kdy následovalo společné posezení v hotelu Belvedere. Zde starostové v příjemné atmosféře diskutovali o problematice jednotlivých oblastí veřejné správy.
Zpestřením společného setkání byl příjezd hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové, která přijela starosty pozdravit.
„Setkání se starosty Chomutovska se neslo ve velmi přátelské atmosféře. Velmi milým překvapením pro nás byl příjezd hejtmanky Středočeského kraje, která nás přijela pozdravit a seznámit se s činností svazků. Dále jsme hovořili o problémech našich obcí a plánovaných akcích a aktivitách. Pro nás je vždy větším přínosem osobní setkání se starosty jiných obcí než informace získané formou semináře“, sdělila předsedkyně Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram Blanka Strnadová.
Svoji návštěvu v našem regionu zakončili starostové Chomutovska prohlídkou Hornického muzea v Příbrami a vyhlídkovou plavbou po přehradě Orlík.

Bc. Jiří Kužel
Tajemník Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram

21. 10. 2019

SMO ČR - Poznatky Úřadu z ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil své poznatky z ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů, kterých od účinnosti obecného nařízení GDPR obdržel celkem 600. Nejvíce ohlášených porušení zabezpečení se týkalo úspěšných phishingových útoků, kdy se po napadení informačního systému útočníkovi podařilo získat do něj přístup. Přístupové údaje velmi často útočníkovi zpřístupní sami zaměstnanci správce či zpracovatele na základě zavádějícího či podvrženého e-mailu.

7. 10. 2019 Zobrazit více

SMO ČR - Zaostřeno na on - line 2019

Národní konference s názvem Zaostřeno na on-line 2019 pořádaná sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR, se uskuteční dne 5. listopadu 2019 v Lichtenštejnském paláci na Kampě (U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1). Letošní konference se zaměří na hazardní hraní v on-line prostoru, nové technologie, rozsah problému v on-line prostředí, epidemiologii a klinickou praxi se zaměřením na cílovou skupinu dětí a mládeže.

7. 10. 2019 Zobrazit více

SMO ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu na dotaci do sportu

V pátek 20. září 2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu na dotaci do sportu -VÝZVA V6 Sport, investice 2020 pro ÚSC. Mohou žádat obce, městské části, obvody statutárního města (v souladu s právním postavením, které jim bylo svěřeno statutárním městem) a kraje nad 10000 obyvatel.

24. 9. 2019 Zobrazit více

SMO ČR - Vyhlášeno ve Sbírce zákonů v období 1.9.2019 - 15.9. 2019

5. 9. 2019 Nález Ústavního soudu ze dne 9. Července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 34/17 ve věci návrhu na zrušení § 148 odst. 3 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb., č. 224/2019 Sb. Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení ustanovení školského zákona. Podle předmětného ustanovení posuzuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy soulad žádosti o zápis školy do školského rejstříku s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR nebo příslušného kraje. Navrhovatelka zejm. namítá, že jde o dokumenty mající pouze politicko-úřední povahu a současný právní stav umožňuje ministerstvu a krajům zabránit vzniku nových škol pouze na základě dlouhodobých záměrů. Možnost zřizovat soukromé školy je dle navrhovatelky omezena de facto pouze na případy, kdy je kapacita ve veřejných školách nedostatečná. V této souvislosti se Ústavní soud se zabýval výkladem čl. 33 odst. 3 LZPS a dospěl k závěru, že zde nejde o samostatné právo zřizovat nestátní školy, ale o jednu z ústavních zásad specifikujících právo na vzdělání. Prostřednictvím této zásady ústavodárce vytváří prostor, aby zákonodárce využil při realizaci práva na vzdělání též nestátních škol a ty tak představují podpůrný prostředek pro naplnění práva na vzdělání. Ústavní soud v posuzovaném případě podrobil napadené ustanovení tzv. testu rozumnosti (racionality) a podle názoru ÚS, předmětné ustanovení ve všech čtyřech krocích testu rozumnosti obstálo
•5. 9. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, č. 230/2019 Sb. Doplnění ustanovení týkající se pohledávek nezajištěných věřitelů vzniklých před dosažením věku 18 let dlužníka (tzv. dětských dlužníků). Účinnosti: 1. 10. 2019 
•5. 9. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, č. 229/2019 Sb. Novelizace ustanovení týkajících se převodu stavby, zemědělských pozemků, prodeje nemovitých věcí (a souvisejícího majetku) a kupní ceny. Účinnost: 1. 11. 2019 
•5. 9. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, č. 227/2019 Změna ustanovení zejm. o užívání zpoplatněné pozemní komunikace, úhrady časového poplatku a evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění.Účinnost: 1. 1. 2020
•12. 9. 2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, č. 234/2019 Sb. Aktualizace tabulky Část A přílohy č. 1 nařízení vlády, která vyjmenovává jednotlivé druhy lesních dřevin, stanovuje příslušné cílové hospodářské soubory a minimální sadební materiál na 1 hektar při zalesňování zemědělské půdy a dále ustanovení o uzavření příjmů žádostí od roku 2021. Účinnost: 27. 9. 2019

23. 9. 2019 Zobrazit více

SMO ČR - Připomenutí k přípravě rozpočtů obcí a měst na rok 2020

Po prázdninových měsících, v jednotlivých českých obcích a městech, probíhají ještě intenzivněji přípravy spjaté s tvorbou nových municipálních rozpočtů na následující kalendářní rok 2020. Připomeňme si proto základní rozpočtové povinnosti a informace.

Problematikou o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se zabývá zákon č. 250/2000 Sb. K rozpočtovému procesu obcí se vztahuje také zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, kde jsou vymezeny pravomoci zastupitelstva a rady obce ve vztahu k rozpočtu a rozpočtovým operacím. Dalším důležitým dokumentem je vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, kterou vydává Ministerstvo financí.

Na rozpočet můžeme nahlížet jako na nejdůležitější plánovací dokument obce, podle kterého hospodaří. Rozpočet, tedy finanční plán, musí splňovat obecně platné rozpočtové zásady: 1) musí být sestavován a schvalován každoročně, 2) musí být reálný a pravdivý, 3) úplný a jednotný, 4) musí obsahovat dlouhodobou vyrovnanost a 5) být zveřejněný.

Cestu ke schválení rozpočtu lze rozdělit do několika etap. Přesný postup vytváření a schvalování rozpočtu není v zákoně definován, proto se v rámci jednotlivých obcí můžeme setkat s odlišnými přístupy.

Rozpočet obce bývá obvykle schvalován koncem roku na následující kalendářní rok. Při předkládání rozpočtu bývá vhodné předložit také každoroční rozpočtový výhled na období 2 až 5 let, (např.: návrh rozpočtu na rok 2020, rozpočtový výhled na období let 2021 až 2026).

23. 9. 2019 Zobrazit více

SMO ČR - Příjem žádostí ve 4 výzvách v programech OP PIK byl zahájen

Dovolujeme si Vás informovat, že v září zahajujeme příjem žádostí ve čtyřech výzvách v programech OP PIK zaměřených na podporu cirkulární ekonomiky, digitalizace MSP a rekonstrukce brownfieldů.
Ve výzvě V programu Obnovitelné zdroje energie byl příjem žádostí zahájen již 2. září, ve Výzvě V programu Úspory energie a Výzvě IV programu Nemovitosti – Cestovní ruch bude zahájen dnes a od 23. září bude možné podávat žádosti o dotace do Výzvy X programu Technologie – Průmysl 4.0.

18. 9. 2019 Zobrazit více

Setkání starostů DSO ORP Příbram s ministry MMR a MŽP

Setkání starostů DSO ORP Příbram s ministry MMR a MŽPMinistryně pro místní rozvoj Klára Dostálová spolu s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem navštívili ve čtvrtek 29. srpna Hvožďany na Příbramsku na setkání starostů členských obcí DSO ORP Příbram.
Se starostkami a starosty mluvili o všem, co je aktuálně trápí. Stihli si prohlédnout i realizované projekty, které vznikly díky podpoře obou ministerstev.
„V Klubovém centru ve Hvožďanech jsem starostkám a starostům Příbramska představila třeba chystaný dotační titul na poničené komunikace po řešení kůrovcové kalamity, který bude otevřen minimálně po několik let a bude moci být využíván tam, kde obcím těžká technika poškodila silnice,“ uvedla po setkání ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.


O suchu a boji s kůrovcem mluvil především ministr životního prostředí Richard Brabec, který uvedl, že hlavním problémem kůrovcové kalamity je fakt, že se před 300 lety masivně začal v naší zemi vysazovat smrk, který není původním českým lesním stromem. „To je pro kůrovce prakticky prostřený stůl. Budeme muset opět začít více sázet smíšené lesy a víc listnatých stromů,“ řekl mimo jiné Brabec.
Starostové jednotlivých obcí se pak ptali především na konkrétní projekty, které v současnosti řeší případně je čekají jako jsou stavby čističek odpadních vod, kanalizací nebo vodovodů. Shodli se v tom, že u malých obcí je především problém s financováním těchto projektů, neboť často mají například problém získat od bank půjčku.

12. 9. 2019

SMO ČR - Zjednodušujeme: získat finance na vytváření a obnovu zeleně ve městech a obcích bude nyní snažší

Až do konce roku 2023 mohou obce a města získat dotaci na zakládání a obnovu sídelní zeleně. Operační program Životní prostředí běžně financuje 60 % způsobilých nákladů takových projektů. Ale v případě, že se vychází ze studie systému sídelní zeleně, kterou lze z dotace též zaplatit, získá žadatel podporu dokonce ve výši 85 %.

Obce mohou z dotace zaplatit výsadbu nových stromů a keřů včetně tříleté následné péče ale i ošetření stávajících porostů dřevin v sídlech. Podporovaná péče zahrnuje i zálivku pomocí speciálních zavlažovacích prvků jako jsou mobilní vaky, dále například výchovné řezy, odplevelování či doplňování mulče. Protože životní podmínky jsou pro stromy a keře ve městech a obcích mnohdy složité, není nutné vysazovat geograficky původní druhy. Doporučujeme ale vždy volit výsadbu v závislosti na stanovišti, aby sazenice dobře prosperovaly. Pokud uvolňuje prostor pro nové výsadby, zapovězeno není ani kácení a frézování pařezů. Z dotace lze také uhradit ošetření stávajících stromů arboristickými řezy.

10. 9. 2019 Zobrazit více

Nový zákon o přístupnosti internetových stránek

Od 9. 4. 2019 vstoupil v platnost a účinnost nový zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupnosti“), kterým se transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, dochází v oblasti přístupnosti internetových stránek k některým změnám, jež se dotýkají povinností zákonem stanovených povinných subjektů dle § 3 zákona o přístupnosti.

3. 9. 2019 Zobrazit více

Stránka