Navigace

Obsah

Logo SMOČR

 

Aktuality


 

Stránka

SMO ČR - Sněmovna schválila vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů

Mikulášskou nadílkou poslanecké sněmovny bylo schválení vládního návrhu zákona o zpracování osobních údajů (ST 138) a změny dalších zákonů (ST 139) ve středu 5. prosince. O přípravě a schvalování adaptačního zákona ke GDPR, kterým mohly být zavedeny přípustné výjimky z pravidel evropského nařízení GDPR, jsme vás již informovali v dubnu t. r. Nový zákon této možnosti využil a snížil sankce např. pro malé obce. I když maximální výše sankce zůstala na 10 miliónech korun, pro malé obce, které nevykonávají přenesenou působnost v rozsahu obecního úřadu s rozšířenu působností, pro dobrovolné svazky těchto obcí, jejich školy a školky a příspěvkové organizace, schválili poslanci výjimku. Za přestupek tak malá obec může dostat pokutu maximálně 5 000 Kč, resp. 15 000 Kč, pokud bude přestupek spáchán tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

11. 12. 2018 Zobrazit více

XXI. celostátní finanční konference SMO ČR: Budoucí vyhlídky financování samospráv

Obce jsou nejlepšími hospodáři ze všech veřejných institucí a vzorně pečují o svěřený majetek. Ne vždy však k výkonu svých funkcí nalézají ideální podmínky ze strany státu. I to zaznělo na XXI. celostátní finanční konferenci Svazu měst a obcí ČR, která byla zahájena 6. prosince v Praze za účasti tří stovek starostů a zastupitelů obcí a měst. Mezi hosty a řečníky konference byl premiér, ministři vlády a další významní hosté.

10. 12. 2018 Zobrazit více

Setkání starostů CSS Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram v obci Láz

Setkání starostů CSS Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram v obci LázVe středu 28. listopadu 2018 se uskutečnilo v obci Láz, v rámci Valné hromady DSO ORP Příbram, již 6. Setkání starostů Centra společných služeb (CSS), ve velmi přátelské atmosféře. Před zahájením se uskutečnila pro zájemce prohlídka obce Láz za doprovodu starosty obce Láz Mgr. Antonína Kropáče.
Programem Setkání starostů CSS bylo mimo jiné, také volba orgánu Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram na další čtyřleté období.
Na pozici předsedy byla zvolena na další čtyři roky starostka obce Vranovice Blanka Strnadová, prvním místopředsedou byl zvolen starosta obce Suchodol Emil Tabaček a druhým místopředsedou zůstává starostka obce Hvožďany Markéta Balková.
Rada svazku zůstává opět pětičlenná. Radu automaticky tvoří předseda a místopředsedové, dalšími členy jsou: starostka obce Sedlice Ing. Zuzana Šourková a starosta obce Dubno Václav Chmelař.
Další volbou bylo obsazení členů kontrolního výboru, na další období byli opětovně zvoleni:
Mgr. Antonín Kropáč starosta obce Láz, Josef Karas starosta obce Obecnice a Václav Lundák starosta obce Obory.
Centrum společných služeb se i nadále bude věnovat administrativní podpoře obcí, pořádání odborných seminářů, zpracování Rozvojových dokumentů obcí, zajišťování funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů pro členské obce a jejich školská zařízení, projektové činnosti, a především poradenství v oblasti veřejné správy pro členské obce Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram.

29. 11. 2018

SMO ČR - Cílená podpora cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy na podporu cestovního ruchu. Na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro rok 2019 bylo vyčleněno 150 milionů korun, podprogram cílí na podporu nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech. Je zaměřen na projektové záměry přínosné pro účastníky cestovního ruchu, tj. návštěvníky dané destinace, místa a atraktivity. Na marketingové aktivity v cestovním ruchu bylo vyčleněno dalších 100 milionů korun. Cílem podprogramu je zvýšení povědomí o nabídce cestovního ruchu v destinacích za účelem zvýšení návštěvnosti, zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky, komunikační kampaně, zkvalitnění strategického rozhodování a zlepšení koordinace nabídky v destinacích. Celkově tak mohou žadatelé získat až 250 milionů korun. Žádosti lze podávat od 1. prosince 2018 do 15. února 2019.

21. 11. 2018 Zobrazit více

Povinná evidence skutečných majitelů právnických osob

Od 1. ledna 2018 nabyla účinnosti zbylá ustanovení novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, označovaného někdy také jako AML zákon. Ustanovení vstupující v účinnost uvedla v život tzv. evidenci skutečných majitelů právnických osob, která slouží k evidenci fyzických osob, které mají faktický či právní vliv na právnickou osobu povinnou tyto fyzické osoby do evidence nahlásit. Do evidence mají přístup vybrané orgány státní moci včetně obcí při provádění kontroly v oblasti čerpání dotací, nikoliv však v otázkách spojených s veřejnými zakázkami, jako tomu je na Slovensku.

19. 11. 2018 Zobrazit více

Upozornění na nekalé praktiky obchodních společností

V souvislosti s komunálními volbami dochází opět k zneužívání situace na radnicích ze strany některých „obchodníků“. V době, kdy probíhají výměny ve vedení radnic, je třeba býti bdělý. Stejně jako před čtyřmi lety se objevují nekalé praktiky spočívající v zasílání faktur, které jsou vystaveny k úhradě „objednaných služeb“ či k úhradě služeb za účelem „jejich dalšího poskytování“. Někteří „obchodníci“ zneužívají nepřehlednou situaci, která občas nastává po volbách v souvislosti s předáváním agendy při změně vedení na radnicích. Doporučujeme před úhradou jakékoliv faktury provést řádnou kontrolu, zda se jedná skutečně o službu, která byla obcí objednána. Jedná se zejména o různé „informační služby“ poskytované obcím na webových portálech. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména fakturám, ve kterých je uvedeno např: „fakturujeme vám nabídku prodloužení služby…“. Poskytování služby by vždy mělo být podloženo řádnou objednávkou či smlouvou.

15. 11. 2018

OPŽP - Povinné zpracování CBA analýzy v žádostech o změnu u vodohospodářských projektů

Upozornění pro žadatele, kteří mají podanou žádost o dotaci na kanalizace, čistírny a dodávky pitné vody (SC 1.1 a SC 1.2 OPŽP), na povinnost zpracovávat analýzu nákladů a přínosů v modulu CBA MS2014+ i k žádosti o změnu. CBA analýzu je tedy nutné zpracovat nejen při podání žádosti, ale také v případě aktualizace jakékoliv datové oblasti tykající se financování v žádostech o změnu.

6. 11. 2018 Zobrazit více

Okresní hospodářská komora Příbram

Aktuality OHK Příbram - 40. týden

2. 10. 2018 Zobrazit více

SMO ČR - Směrnice Ministerstva financí o postupu obcí a krajů při financování voleb

Ministerstvo financí připravilo v dohodě s Ministerstvem vnitra směrnici č. j. MF-6 629/2018/1203, kterou se mění směrnice č. j. MF – 62 970/2013/12 – 1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb. Směrnice č. j. MF – 6 629/2018/1203 nabyla účinnosti zveřejněním ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, částce 5/2018, dne 10. září 2018

11. 9. 2018 Zobrazit více

Stránka