Navigace

Obsah

Logo SMOČR

 

Aktuality


 

Stránka

Výpadek centrální databáze administrace zakázek NEN

K situaci s vypadlým systémem NEN sdělila výkonná ředitelka Svazu Radka Vladyková: „Od účastníka našeho Krajského setkání v Jihlavě jsme se dozvěděli o vypadlém systému NEN, tedy centrální databázi/administraci zakázek, a že to znamená, že některé zadávací dokumenty zakázek za poslední měsíc a půl jsou nepřístupné. Je to pro nás úplně nová zpráva, nicméně Svaz ji samozřejmě začal okamžitě řešit a jeho zástupci připravují výzvu pro ministerstvo pro místní rozvoj s žádostí o řešení celé situace, a to zejména negativních dopadů do probíhajících zadávacích řízení. Zaměříme se i na možnou finanční újmu a její kompenzaci obcím a obnovu a zajištění dalšího bezpečného provozu.

Stanovisko ministerstva pro místní rozvoj: „Velmi nás mrzí nastalá situace, která byla způsobena sadou lidských pochybení na straně provozovatele. Pracovníci NEN průběžně kontaktují každého zadavatele a řeší s ním každou dotčenou zakázku. Již od víkendu NEN běží v bezpečném provozu - tj. zadavatelé jej mohou využívat pro nové veřejné zakázky.“

21. 2. 2019 Zobrazit více

SMO ČR - Projekt Efektivní správa obcí opět rozšiřuje své portfolio nabízených služeb

S projektem Efektivní správa obcí se již pravidelně setkáváte od března 2018. Od té doby projekt ESO zrealizoval mnoho užitečných aktivit, které přispívají ke zkvalitnění výkonu veřejné správy - ať už se jedná o vydání zcela nové Příručky pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2018, která byla zdarma distribuována všem zastupitelům do všech obcí ČR, nebo o individuálně realizované vzdělávací semináře pro zastupitele obcí, které jsou v rámci projektu zcela zdarma.

21. 2. 2019 Zobrazit více

Aktuality Okresní hospodářské komory

Aktuality OHK Příbram - 8.týden

18. 2. 2019 Zobrazit více

Nesouhlas s institucionálními změnami stavebního zákona

Svaz měst a obcí ČR nesouhlasí se změnami ve stavebním zákoně, ztotožňuje se se stanovisky starostů:
Nesouhlasíme s návrhem nového stavebního zákona, zaznělo na prvním Krajském setkání Svazu v Ústí nad Labem v úterý 12. února.
Stěžejním tématem, které momentálně vyvolává velký rozruch mezi představiteli měst a obcí po celé ČR, jsou plánované změny ve stavebním právu neboli nový stavební zákon.

18. 2. 2019 Zobrazit více

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů v období 1.2. 2019 - 15.2. 2019

7.2.2019 – Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, č. 31/2019 Sb. – novela zmírňující podmínky oddlužení, existence 2 variant oddlužení, přestává platit nynější podmínka, podle níž musí být dlužník schopen uhradit v pěti letech aspoň 30 % svých závazků.

18. 2. 2019 Zobrazit více

Svazu měst a obcí České republiky se podařilo zabránit omezení pravomoci zřizovatelů v konkursních řízeních na ředitele škol

Na základě připomínek Svazu měst a obcí České republiky se podařilo v rámci meziresortního připomínkového řízení zamezit novele konkursní vyhlášky, která by omezila pravomoci zřizovatelů v konkursních řízeních na ředitele škol, a napříště by stanovení pořadí uchazečů konkursní komisí bylo pro zřizovatele závazné. Shodné stanovisko se Svazem měst a obcí mělo i Sdružení místních samospráv a některé kraje.

18. 2. 2019 Zobrazit více

IV. Právní konference Svazu měst a obcí ČR - Kam až sahá odpovědnost komunálních politiků?

Trestněprávní, soukromoprávní, politická a občanská odpovědnost. Jako červená nit se všechny tyto typy odpovědností vinou životem komunálních politiků. Jak dostát svým předvolebním slibům a zároveň se do ničeho takzvaně „nenamočit“? To bylo hlavní moto setkání komunálních politiků a úředníků s více než 20 odborníky na právo, ekonomii a IT, které se uskutečnilo ve dnech 6. až 8. února 2019 v Kongresovém centru Jezerka na Seči. Konferenci se Svazem měst a obcí ČR uspořádala KVB advokátní kancelář s.r.o., která se specializuje na poskytování komplexních právních služeb městům a obcím.

13. 2. 2019 Zobrazit více

Termínovník - manuál pro starosty a účetní obcí

Ministerstvo vnitra připravilo v rámci plnění opatření snižování regulatorní zátěže veřejné správy pomocný nástroj „Termínovník“.

Tento účetní a metodický nástroj je sestaven jako pomocný manuál zejména pro starosty a účetní malých obcí jako přehled závazných rozpočtových, inventurních, mzdových a individuálních termínů. V části individuálních termínů je možno vkládat vlastní položky, např. výplatní termíny, schválení účetní závěrky, rozpočtu a další. Termínovník obsahuje i definici a způsob plnění jednotlivých povinností a další informační zdroje.

4. 2. 2019 Zobrazit více

Středočeský kraj a Svaz měst a obcí ČR uzavřely memorandum o spolupráci

Středočeský kraj a Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) se rozhodly v budoucnu úžeji spolupracovat. Cílem spolupráce je zkvalitnit život obyvatel Středočeského kraje v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu středočeského regionu a při respektování rostoucích nároků na moderní region. Spolupráce bude probíhat na základě uzavřeného memoranda, které svými podpisy stvrdili v úterý 22. ledna 2019 hejtmanka Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011) za Středočeský kraj a Mgr. František Lukl, MPA, předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta města Kyjova.

28. 1. 2019 Zobrazit více

Výše odměn členů zastupitelstev ÚSC od 1. ledna 2019

Nařízením vlády č. 202/2018 Sb. došlo k novelizaci nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Částky byly navýšeny o 7 % s účinností od 1. ledna 2019. Ministerstvo vnitra zveřejnilo informaci k novele nařízení, ve které shrnuje, co přijetí novely pro zastupitele znamená

28. 1. 2019 Zobrazit více

Stránka