Navigace

Obsah

Logo SMOČR

 

Aktuality


 

Stránka

Starosty členských obcí DSO ORP Příbram informoval o novinkách v oblasti dotací náměstek hejtmanky Středočeského kraje Ing. Gabriel Kovács

Ve středu 5. června 2019 se uskutečnilo v obci Suchodol v rámci Valné hromady DSO ORP Příbram, již 7. Setkání starostů Centra společných služeb (CSS), které je financováno na základě spolupráce se Svazem měst a obcí ČR v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ r. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017.
Programem Setkání starostů byla mimo jiné i prezentace náměstka hejtmanky Středočeského kraje pro oblast financí a evropských fondů Ing. Gabriela Kovácse spolu se svými spolupracovníky z Odboru řízení dotačních projektů Středočeského kraje Ing. Jaroslavem Cingrem a Ing. Libuší Přibylovou. Setkání se také účastnil nově zvolený starosta města Příbram Mgr. Jan Konvalinka.
Ing. Kovács starosty informoval o Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+, zdůraznil potřebu včasné přípravy na toto období a po představení podporovaných oblastí. Následně požádal přítomné a starostky a starosty o vyslovení připomínek a návrhů, které by bylo možné zapracovat do programu ještě před jeho schválením. Dále představil pravidla pro poskytování individuální návratné finanční výpomoci z rozpočtu SK ze Středočeského Fondu navrtaných finančních zdrojů.
Setkání proběhlo ve velmi přátelské atmosféře. Následná diskuse trvala do podvečerních hodin.

Bc. Jiří Kužel
Tajemník DSO ORP Příbram

6. 6. 2019 Zobrazit více

Starostové členských obcí DSO ORP Příbram opět po roce společně propagují náš region

Projektu „Sdílení dobré praxe a propagace regionu Příbram“ se zúčastnilo ve dnech 13.5. – 14.5. 2019 deset starostů zastupujících členské obce DSO ORP Příbram. Projekt zaštítil Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram, prostřednictvím Centra společných služeb, které je financováno na základě spolupráce se Svazem měst a obcí ČR v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ r. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017.
Na realizaci poznávací cesty na Chomutovsko se podílelo i finančním příspěvkem město Příbram. Setkání starostů se uskutečnilo v Krušných horách v Horském hotelu Lesná. Na setkání byli starostům Svazku obcí Chomutovsko předány propagační materiály zúčastněných obcí a města Příbrami, které budou v rámci spolupráce a propagace našeho regionu v infocentrech Chomutovska.
„Pro všechny zúčastněné jsou vždy tyto akce velmi poučné a inspirativní. Setkání bylo zaměřeno především na propagaci Příbramska v oblasti cestovního ruchu, ale starostové se zajímali i o jiná témata jako např. odpadové hospodářství, dopravu.
Cílem společného setkání bylo především předávání si vlastních zkušeností z praxe. Velice zajímavá byla návštěva obce Březno, kde nám byla umožněna prohlídka povrchového dolu Tušimice a následně ochutnávka místních regionálních výrobků v obci Březno, včetně samotného uchopení přístupu vedení obcí ke spolupráci obcí“, sdělila předsedkyně Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram Blanka Strnadová.

Bc. Jiří Kužel
Tajemník Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram

15. 5. 2019 Zobrazit více

SMO ČR - Zacíleno na udržitelný rozvoj

Agenda 2030, kterou schválilo v roce 2015 mezinárodní společenství OSN obsahuje 17 Cílů udržitelného rozvoje, tzv. Sustainable Development Goals (SDGs). Tyto cíle se snaží řešit problémy současného světa, kterými jsou například klimatické změny a degradace životního prostředí, hlad a podvýživa, rostoucí příjmové nerovnosti, nemožnost vzdělání či nadspotřeba a přemíra odpadů

17. 4. 2019 Zobrazit více

Zprávy Ministerstva financí pro obce a kraje 2/2019

Ministerstvo financí zveřejnilo Zprávy č. 2/2019 pro finanční orgány obcí a krajů. Zprávy obsahují:
1.Směrnice Ministerstva financí č.j. MF – 27 047/2018/1203 ze dne 22. února 2019, kterou se mění směrnice Ministerstva financí č.j. MF – 62 970/2013/12 – 1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF – 6 629/2018/1203
2.Úplné znění směrnice č.j. MF – 62 970/2013/12 – 1204 ze dne 19. prosince 2013, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF – 6 629/2018/1203 a směrnice č.j. MF – 27 047/2018/1203 s vyznačením posledních úprav
3.Seznam platných právních předpisů pro územní samosprávné celky na úseku působnosti MF ČR, týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí

Zprávy jsou ke stažení níže.

1. 4. 2019 Zobrazit více

SMO ČR - Projekt Efektivní správa obcí opět rozšiřuje své portfolio nabízených služeb

S projektem Efektivní správa obcí se již pravidelně setkáváte od března 2018. Od té doby projekt ESO zrealizoval mnoho užitečných aktivit, které přispívají ke zkvalitnění výkonu veřejné správy - ať už se jedná o vydání zcela nové Příručky pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2018, která byla zdarma distribuována všem zastupitelům do všech obcí ČR, nebo o individuálně realizované vzdělávací semináře pro zastupitele obcí, které jsou v rámci projektu zcela zdarma.

21. 2. 2019 Zobrazit více

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů v období 1.2. 2019 - 15.2. 2019

7.2.2019 – Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, č. 31/2019 Sb. – novela zmírňující podmínky oddlužení, existence 2 variant oddlužení, přestává platit nynější podmínka, podle níž musí být dlužník schopen uhradit v pěti letech aspoň 30 % svých závazků.

18. 2. 2019 Zobrazit více

Termínovník - manuál pro starosty a účetní obcí

Ministerstvo vnitra připravilo v rámci plnění opatření snižování regulatorní zátěže veřejné správy pomocný nástroj „Termínovník“.

Tento účetní a metodický nástroj je sestaven jako pomocný manuál zejména pro starosty a účetní malých obcí jako přehled závazných rozpočtových, inventurních, mzdových a individuálních termínů. V části individuálních termínů je možno vkládat vlastní položky, např. výplatní termíny, schválení účetní závěrky, rozpočtu a další. Termínovník obsahuje i definici a způsob plnění jednotlivých povinností a další informační zdroje.

4. 2. 2019 Zobrazit více

OPŽP - Povinné zpracování CBA analýzy v žádostech o změnu u vodohospodářských projektů

Upozornění pro žadatele, kteří mají podanou žádost o dotaci na kanalizace, čistírny a dodávky pitné vody (SC 1.1 a SC 1.2 OPŽP), na povinnost zpracovávat analýzu nákladů a přínosů v modulu CBA MS2014+ i k žádosti o změnu. CBA analýzu je tedy nutné zpracovat nejen při podání žádosti, ale také v případě aktualizace jakékoliv datové oblasti tykající se financování v žádostech o změnu.

6. 11. 2018 Zobrazit více

Okresní hospodářská komora Příbram

Aktuality OHK Příbram - 40. týden

2. 10. 2018 Zobrazit více

SMO ČR - Směrnice Ministerstva financí o postupu obcí a krajů při financování voleb

Ministerstvo financí připravilo v dohodě s Ministerstvem vnitra směrnici č. j. MF-6 629/2018/1203, kterou se mění směrnice č. j. MF – 62 970/2013/12 – 1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb. Směrnice č. j. MF – 6 629/2018/1203 nabyla účinnosti zveřejněním ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, částce 5/2018, dne 10. září 2018

11. 9. 2018 Zobrazit více

Stránka