Navigace

Obsah

Logo SMOČR

 

Aktuality


 

Stránka

SMO ČR - Vyhlášeno ve Sbírce zákonů v období 1.4.2019-15.4.2019

9.4.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů, č. 100/2019 – doplnění ustanovení týkajících se náhrad škod způsobených v letech 2018, 2019 a 2020 kormoránem velkým na rybách (nabývá účinnosti dnem vyhlášení)

· 5.4.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů, č. 95/2019 – změna způsobu identifikace nemovitých věcí u oznámení, které podává veřejný funkcionář o majetku, který vlastní ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce, a to nově prostřednictvím názvu katastrálního území a čísla listu vlastnictví, na kterém je nemovitá věc evidována (nabývá účinnosti od 1. června 2019)

· 2.4.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, č. 90/2019 – zavedení nového typu rozhodnutí vydávaného Ministerstvem zemědělství, tj. odchylná opatření v případech mimořádných situací (nabývá účinnosti dnem vyhlášení)

23. 4. 2019 Zobrazit více

SMO ČR - Zacíleno na udržitelný rozvoj

Agenda 2030, kterou schválilo v roce 2015 mezinárodní společenství OSN obsahuje 17 Cílů udržitelného rozvoje, tzv. Sustainable Development Goals (SDGs). Tyto cíle se snaží řešit problémy současného světa, kterými jsou například klimatické změny a degradace životního prostředí, hlad a podvýživa, rostoucí příjmové nerovnosti, nemožnost vzdělání či nadspotřeba a přemíra odpadů

17. 4. 2019 Zobrazit více

SMO ČR - Sčítání opatrovanců pro rok 2020

Opět sdílíme informace o sběru dat k veřejnému opatrovnictví, který poslouží k výpočtu výše paušální platby pro následující rok. O problematice výše paušální platby, metodické podpory a legislativních změn, jež v současné chvíli řeší Svaz s příslušnými rezorty, vás budeme v budoucnu informovat.

Pro rok 2020 je opětovně plánováno ze státního rozpočtu formou příspěvku na přenesenou působnost vyčlenit finanční prostředky na výkon činností státní správy v oblasti veřejného opatrovnictví. Výše paušální částky na jednoho opatrovance, je předběžně uvažována ve stejné výši jako pro tento rok, tj. 29 000 Kč.

Obce jako veřejní opatrovníci obdrží násobek paušální platby na jednoho (živého) opatrovance podle jejich počtu k rozhodnému dni, kterým je pro rok 2020 stanoven 31. březen 2019. Započítány budou jen takové případy, u kterých do tohoto data nabyly rozsudky soudu právní moci.

9. 4. 2019 Zobrazit více

Ministerstvo vnitra připravilo vzor nové vyhlášky umožňující obcím efektivněji regulovat problémové technoparty

Obce budou moci výrazně lépe regulovat problémové technoparty, a to i díky jasně stanoveným povinnostem organizátora a nově také účastníka akce. Ministerstvo vnitra připravilo vzor obecně závazné vyhlášky, která obcím na jejich území umožní řešit problémy s konáním technoparty.

Ministerstvo vnitra (MV) se řešení problémů s konáním podobných akcí, které narušují veřejný pořádek v obci, věnuje dlouhodobě. V rámci posílení opatření k regulaci těchto akcí MV připravilo nový vzor obecně závazné vyhlášky obcí ke stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty

1. 4. 2019 Zobrazit více

Zprávy Ministerstva financí pro obce a kraje 2/2019

Ministerstvo financí zveřejnilo Zprávy č. 2/2019 pro finanční orgány obcí a krajů. Zprávy obsahují:
1.Směrnice Ministerstva financí č.j. MF – 27 047/2018/1203 ze dne 22. února 2019, kterou se mění směrnice Ministerstva financí č.j. MF – 62 970/2013/12 – 1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF – 6 629/2018/1203
2.Úplné znění směrnice č.j. MF – 62 970/2013/12 – 1204 ze dne 19. prosince 2013, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF – 6 629/2018/1203 a směrnice č.j. MF – 27 047/2018/1203 s vyznačením posledních úprav
3.Seznam platných právních předpisů pro územní samosprávné celky na úseku působnosti MF ČR, týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí

Zprávy jsou ke stažení níže.

1. 4. 2019 Zobrazit více

Nesprávná praxe obcí při pronájmu stacionárních měřicích zařízení (radarů)

Ministerstvo vnitra zveřejnilo informace týkající se nesprávné praxe obcí při pronájmu stacionárních měřicích zařízení (radarů) ve vztahu k § 79a zákona o silničním provozu. Vzhledem k tomu, že si města a obce v řadě případů pronajímají radary od soukromých subjektů, a Ministerstvo vnitra v rámci své dozorové činnosti nad územní samosprávou řešilo případ, kdy město Varnsdort (městská policie) mělo uzavřenou nájemní smlouvu v rozporu se zákonem, Ministerstvo vnitra tak tímto způsobem upozorňuje na možná problematická ustanovení těchto smluv.

1. 4. 2019 Zobrazit více

Jednání Svazu měst a obcí ČR s představiteli vlády - SMO jako strategický vládní partner

Rekodifikace stavebního zákona, otázka kontroly (vyjasnění pozice NKÚ) a problematika financování. To jsou některá ze zásadních témat, kterým se věnovali členové Předsednictva Svazu měst a obcí ČR na jednání s premiérem Andrejem Babišem a členy jeho vlády. Setkání se uskutečnilo ve středu 20. března na půdě Úřadu vlády ve Strakově akademii. Opětovně byla potvrzena pozice Svazu jako významného vládního partnera při řešení zásadních společenských a legislativních otázek.

25. 3. 2019 Zobrazit více

SMO ČR - Projekt Efektivní správa obcí opět rozšiřuje své portfolio nabízených služeb

S projektem Efektivní správa obcí se již pravidelně setkáváte od března 2018. Od té doby projekt ESO zrealizoval mnoho užitečných aktivit, které přispívají ke zkvalitnění výkonu veřejné správy - ať už se jedná o vydání zcela nové Příručky pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2018, která byla zdarma distribuována všem zastupitelům do všech obcí ČR, nebo o individuálně realizované vzdělávací semináře pro zastupitele obcí, které jsou v rámci projektu zcela zdarma.

21. 2. 2019 Zobrazit více

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů v období 1.2. 2019 - 15.2. 2019

7.2.2019 – Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, č. 31/2019 Sb. – novela zmírňující podmínky oddlužení, existence 2 variant oddlužení, přestává platit nynější podmínka, podle níž musí být dlužník schopen uhradit v pěti letech aspoň 30 % svých závazků.

18. 2. 2019 Zobrazit více

Termínovník - manuál pro starosty a účetní obcí

Ministerstvo vnitra připravilo v rámci plnění opatření snižování regulatorní zátěže veřejné správy pomocný nástroj „Termínovník“.

Tento účetní a metodický nástroj je sestaven jako pomocný manuál zejména pro starosty a účetní malých obcí jako přehled závazných rozpočtových, inventurních, mzdových a individuálních termínů. V části individuálních termínů je možno vkládat vlastní položky, např. výplatní termíny, schválení účetní závěrky, rozpočtu a další. Termínovník obsahuje i definici a způsob plnění jednotlivých povinností a další informační zdroje.

4. 2. 2019 Zobrazit více

Stránka