Navigace

Obsah

Logo SMOČR

 

Aktuality


 

Stránka

Informace o dotaci na sportovní infrastrukturu

Ministerstvo pro místní rozvoj sdělilo, že na rok 2020 bude na přelomu listopadu a prosince vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotace na podporu obnovy sportovní infrastruktury pro obce a města do 3000 obyvatel a do 10000 obyvatel.

Svaz se obrátil na Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen "MMR") na základě opakovaných dotazů z členské základny s dotazem ohledně plánovaných výzev k podávání žádostí o dotace na podporu obnovy sportovní infrastruktury.

MMR sdělilo, že výzva bude vyhlášena za stejných podmínek jako pro rok 2019, tj. maximální výše dotace bude 5 mil. Kč, s tím, že žadatel do 3000 obyvatel se na akci musí podílet minimálně 30% vlastních zdrojů a žadatel do 10000 obyvatel se na akci musí podílet 40% vlastních zdrojů.

Předmětem žádosti může být výstavba, modernizace, přestavba či přístavba sportovní infrastruktury, resp. sportoviště či tělocvičny. Výstup musí sloužit primárně pro hodiny tělesné výchovy, ale dále může být využíván pro volnočasové aktivity.

Předpokládaná alokace je až 300 mil. Kč, z toho 250 mil pro žadatele do 3000 obyvatel a 50 mil pro žadatele do 10000 obyvatel.

9. 12. 2019

Setkání starostů Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram se uskutečnilo v obci Trhové Dušníky

Setkání starostů Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram se uskutečnilo v obci Trhové DušníkyVe čtvrtek 28. listopadu 2019 se uskutečnilo v obci Trhové Dušníky v rámci Valné hromady DSO ORP Příbram již 8. setkání starostů Centra společných služeb (CSS), které je financováno na základě spolupráce se Svazem měst a obcí ČR v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ r. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017.
Programem Setkání starostů byla mimo jiné i prezentace Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, kterou představila Mgr. Lucie Kaiserová, vedoucí oddělení cestovního ruchu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje, a Bc. Zuzana Kučerová, vedoucí Odboru kancelář města MěÚ Příbram. Starostové členských obcí DSO ORP Příbram si prezentaci pozorně vyslechli a shodli se, že nabídku případného vstupu nebo partnerství dále projednají. V rámci jednání byly předány mimo jiné informace, které z důvodu prolínání území DSO ORP Příbram s Turistickou oblastí Toulava v současné době brání zapojení se svazku obcí do případného vstupu nebo partnerství.
Dále se starostové zabývali projednáním návrhu rozpočtu na rok 2020 a návrhu střednědobého výhledu na roky 2020–2023.
„Na jednání byla podána informace o podání žádosti o finanční příspěvek na další společnou poznávací cestu – sdílení dobré praxe. V květnu 2020 budou starostové členských obcí propagovat náš region v Českém Šternberku. Dále byla projednána příprava projektu na rozvoj infrastruktury v oblasti cestovního ruchu – Infotabule do obcí, a i nadále se zabýváme otázkou řešení odpadového hospodářství po ukončení skládkování,“ sdělila Blanka Strnadová, předsedkyně DSO ORP Příbram.
Setkání proběhlo ve velmi přátelské atmosféře. Následná diskuse trvala do podvečerních hodin.

Bc. Jiří Kužel
Tajemník DSO ORP Příbram

2. 12. 2019

SMO ČR - Aktuální materiál MŠMT pro obce a města k reformě financování regionálního školství

Ministerstvo školství zaslalo metodický materiál pro obce a města k reformě financování regionálního školství.
V materiálu je uvedeno vysvětlení k novému financování regionálního školství, včetně rozdílu mezi nynějším financováním a financováním od 1. ledna 2020.
Jsou zde uvedeny změny, které proběhnou od ledna ve financování pedagogických a nepedagogických pracovníků.

21. 11. 2019 Zobrazit více

SMO ČR - Rok 2020 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Podprogram cílí na podporu nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech. Je zaměřen na projektové záměry přínosné pro účastníky cestovního ruchu, tj. návštěvníky dané destinace, místa a atraktivity.

V rámci podprogramu budou stejně jako v minulých letech podporovány aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků.

Poskytovaná výše dotace je maximálně 50 % podíl uznatelných nákladů/výdajů z celkového rozpočtu akce, maximálně však 5 mil. Kč. Realizace akce je možná v letech 2020/2021. Povinnou součástí projektu je také propagace výstupu akce.

Lhůta pro podání žádosti
Platnost výzvy: 05. 11. 2019 – 05. 02. 2020

18. 11. 2019 Zobrazit více

SMO ČR - Obce mohou žádat o dotace na územní plány

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na dotační titul „Územní plán“. Pro žadatele je připraveno 15 milionů korun. Žádosti bude MMR přijímat až do 11. února.

„Obce mohou stejně jako každý rok žádat o peníze, za které si mohou zpracovat územní plány, a tím i zkvalitnit rozhodování veřejné správy o území. Územní plán je pro obec velice důležitý a pomáhá stanovovat rozvojové cíle regionu,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

14. 11. 2019 Zobrazit více

SMO ČR - Poznatky Úřadu z ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil své poznatky z ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů, kterých od účinnosti obecného nařízení GDPR obdržel celkem 600. Nejvíce ohlášených porušení zabezpečení se týkalo úspěšných phishingových útoků, kdy se po napadení informačního systému útočníkovi podařilo získat do něj přístup. Přístupové údaje velmi často útočníkovi zpřístupní sami zaměstnanci správce či zpracovatele na základě zavádějícího či podvrženého e-mailu.

7. 10. 2019 Zobrazit více

Nový zákon o přístupnosti internetových stránek

Od 9. 4. 2019 vstoupil v platnost a účinnost nový zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupnosti“), kterým se transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, dochází v oblasti přístupnosti internetových stránek k některým změnám, jež se dotýkají povinností zákonem stanovených povinných subjektů dle § 3 zákona o přístupnosti.

3. 9. 2019 Zobrazit více

Aktuality Okresní hospodářské komory

Aktuality OHK Příbram - 36. týden

3. 9. 2019 Zobrazit více

Plány rozvoje sportu povinné pro všechny obce

Od 1. července 2018 mají obce povinnost v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., novely zákona o podpoře sportu. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce, a to i přes mnohý odpor, včetně Svazu.

Konkrétněji se plánu rozvoje sportu věnuje § 6a, který stanovuje zhruba jeho obsah. Důvodová zpráva k novele pak říká: „Plán rozvoje sportu by měl obsahovat základní zásady, kterými se musí obec při činnosti v oblasti sportu řídit, vymezovat základní potřeby obce v oblasti sportu, oblasti podpory sportu z rozpočtu obce, priority pro projekty zaměřené na podporu sportu pro všechny, zdravotní prospěšnost sportu a na osvětu v oblasti sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce“.

17. 7. 2019 Zobrazit více

SMO ČR - Zacíleno na udržitelný rozvoj

Agenda 2030, kterou schválilo v roce 2015 mezinárodní společenství OSN obsahuje 17 Cílů udržitelného rozvoje, tzv. Sustainable Development Goals (SDGs). Tyto cíle se snaží řešit problémy současného světa, kterými jsou například klimatické změny a degradace životního prostředí, hlad a podvýživa, rostoucí příjmové nerovnosti, nemožnost vzdělání či nadspotřeba a přemíra odpadů

17. 4. 2019 Zobrazit více

Stránka