Oficiální stránky ORP Příbram
ORP PŘÍBRAM Dobrovolný svazek obcí
e-mail
e-mail
Datová schránka
Datová schránkaID: pfmb7d3

STRÁNKY SE UPRAVUJÍ

Aktuality

banner EU

Zobrazeno 1-30 ze 105

DSO ORP Příbram - Kancelář svazku přemístěna!!!

Datum: 10. 9. 2020

Vážení,

od 10.09.2020 je kancelář Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram přestěhována do nových prostor:

KOSTKY PB s.r.o., Žižkova 708, Příbram, přízemí, dveře 1.08.

V případě potřeby, veškeré své požadavky a dotazy můžete i nadále směřovat na naše e-mailové adresy: svazek@dsopribram.cz a tajemnik@dsopribram.cz.

Kontaktovat nás můžete na telefonních číslech:
Bc. Jiří Kužel - 604 216 781, Jaroslava Vildová - 604 282 837

SMO ČR - Poznatky Úřadu z ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů

Datum: 7. 10. 2019

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil své poznatky z ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů, kterých od účinnosti obecného nařízení GDPR obdržel celkem 600. Nejvíce ohlášených porušení zabezpečení se týkalo úspěšných phishingových útoků, kdy se po napadení informačního systému útočníkovi podařilo získat do něj přístup. Přístupové údaje velmi často útočníkovi zpřístupní sami zaměstnanci správce či zpracovatele na základě zavádějícího či podvrženého e-mailu.

Aktuality Okresní hospodářské komory

Datum: 3. 9. 2019

Aktuality OHK Příbram - 36. týden

Nový zákon o přístupnosti internetových stránek

Datum: 3. 9. 2019

Od 9. 4. 2019 vstoupil v platnost a účinnost nový zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupnosti“), kterým se transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, dochází v oblasti přístupnosti internetových stránek k některým změnám, jež se dotýkají povinností zákonem stanovených povinných subjektů dle § 3 zákona o přístupnosti.

Plány rozvoje sportu povinné pro všechny obce

Datum: 17. 7. 2019

Od 1. července 2018 mají obce povinnost v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., novely zákona o podpoře sportu. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce, a to i přes mnohý odpor, včetně Svazu.

Konkrétněji se plánu rozvoje sportu věnuje § 6a, který stanovuje zhruba jeho obsah. Důvodová zpráva k novele pak říká: „Plán rozvoje sportu by měl obsahovat základní zásady, kterými se musí obec při činnosti v oblasti sportu řídit, vymezovat základní potřeby obce v oblasti sportu, oblasti podpory sportu z rozpočtu obce, priority pro projekty zaměřené na podporu sportu pro všechny, zdravotní prospěšnost sportu a na osvětu v oblasti sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce“.

SMO ČR - Zacíleno na udržitelný rozvoj

Datum: 17. 4. 2019

Agenda 2030, kterou schválilo v roce 2015 mezinárodní společenství OSN obsahuje 17 Cílů udržitelného rozvoje, tzv. Sustainable Development Goals (SDGs). Tyto cíle se snaží řešit problémy současného světa, kterými jsou například klimatické změny a degradace životního prostředí, hlad a podvýživa, rostoucí příjmové nerovnosti, nemožnost vzdělání či nadspotřeba a přemíra odpadů

Zprávy Ministerstva financí pro obce a kraje 2/2019

Datum: 1. 4. 2019

Ministerstvo financí zveřejnilo Zprávy č. 2/2019 pro finanční orgány obcí a krajů. Zprávy obsahují:
1.Směrnice Ministerstva financí č.j. MF – 27 047/2018/1203 ze dne 22. února 2019, kterou se mění směrnice Ministerstva financí č.j. MF – 62 970/2013/12 – 1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF – 6 629/2018/1203
2.Úplné znění směrnice č.j. MF – 62 970/2013/12 – 1204 ze dne 19. prosince 2013, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF – 6 629/2018/1203 a směrnice č.j. MF – 27 047/2018/1203 s vyznačením posledních úprav
3.Seznam platných právních předpisů pro územní samosprávné celky na úseku působnosti MF ČR, týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí

Zprávy jsou ke stažení níže.

SMO ČR - Projekt Efektivní správa obcí opět rozšiřuje své portfolio nabízených služeb

Datum: 21. 2. 2019

S projektem Efektivní správa obcí se již pravidelně setkáváte od března 2018. Od té doby projekt ESO zrealizoval mnoho užitečných aktivit, které přispívají ke zkvalitnění výkonu veřejné správy - ať už se jedná o vydání zcela nové Příručky pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2018, která byla zdarma distribuována všem zastupitelům do všech obcí ČR, nebo o individuálně realizované vzdělávací semináře pro zastupitele obcí, které jsou v rámci projektu zcela zdarma.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů v období 1.2. 2019 - 15.2. 2019

Datum: 18. 2. 2019

7.2.2019 – Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, č. 31/2019 Sb. – novela zmírňující podmínky oddlužení, existence 2 variant oddlužení, přestává platit nynější podmínka, podle níž musí být dlužník schopen uhradit v pěti letech aspoň 30 % svých závazků.

Termínovník - manuál pro starosty a účetní obcí

Datum: 4. 2. 2019

Ministerstvo vnitra připravilo v rámci plnění opatření snižování regulatorní zátěže veřejné správy pomocný nástroj „Termínovník“.

Tento účetní a metodický nástroj je sestaven jako pomocný manuál zejména pro starosty a účetní malých obcí jako přehled závazných rozpočtových, inventurních, mzdových a individuálních termínů. V části individuálních termínů je možno vkládat vlastní položky, např. výplatní termíny, schválení účetní závěrky, rozpočtu a další. Termínovník obsahuje i definici a způsob plnění jednotlivých povinností a další informační zdroje.

OPŽP - Povinné zpracování CBA analýzy v žádostech o změnu u vodohospodářských projektů

Datum: 6. 11. 2018

Upozornění pro žadatele, kteří mají podanou žádost o dotaci na kanalizace, čistírny a dodávky pitné vody (SC 1.1 a SC 1.2 OPŽP), na povinnost zpracovávat analýzu nákladů a přínosů v modulu CBA MS2014+ i k žádosti o změnu. CBA analýzu je tedy nutné zpracovat nejen při podání žádosti, ale také v případě aktualizace jakékoliv datové oblasti tykající se financování v žádostech o změnu.

Okresní hospodářská komora Příbram

Datum: 2. 10. 2018

Aktuality OHK Příbram - 40. týden

SMO ČR - Směrnice Ministerstva financí o postupu obcí a krajů při financování voleb

Datum: 11. 9. 2018

Ministerstvo financí připravilo v dohodě s Ministerstvem vnitra směrnici č. j. MF-6 629/2018/1203, kterou se mění směrnice č. j. MF – 62 970/2013/12 – 1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb. Směrnice č. j. MF – 6 629/2018/1203 nabyla účinnosti zveřejněním ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, částce 5/2018, dne 10. září 2018

Okresní hospodářská komora Příbram

Datum: 14. 8. 2018

Aktuality OHK v Příbram na 33. - 34. týden

Okresní hospodářská komora Příbram

Datum: 30. 7. 2018

Aktuality OHK v Příbrami - 31. - 32. týden

Oblasti zpracování osobních údajů – výčet významných zákonných agend

Datum: 25. 7. 2018

Na webu Úřadu pro ochranu osobních údajů je k dispozici výčet nejdůležitějších zákonných agend a právních předpisů, které souvisejí se zpracováním osobních údajů. Naleznete zde oblasti zpracování osobních údajů, kterými se obce řídí při své činnosti, jako jsou například oblasti: archivnictví, daně, doprava, e-government, evidence obyvatel a matriky, rodná čísla, osobní doklady, kamerové systémy, poskytování informací veřejnou správou, veřejné rejstříky a evidence, pracovněprávní vztahy, sociální zabezpečení, školství, územní samospráva, volby a další. Tento výčet můžete využít jako pomůcku při hledání právního titulu pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje při zpracování osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP

Datum: 25. 7. 2018

Státní fond životního prostředí ČR informuje o aktualizaci Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 s účinností od 25. 7. 2018.

Finalisté soutěže Vesnice roku 2018

Datum: 4. 7. 2018

V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Vítěze a nositele titulu "Vesnice roku 2018" budeme znát v polovině září, kdy bude vyhlášen na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Okresní hospodářská komora Příbram

Datum: 3. 7. 2018

Aktuality OHK v Příbrami na 27. týden

SMO ČR- Oznámení o střetu zájmů podejte nejdříve dnem 30. června 2018

Datum: 18. 6. 2018

Jak jsem avizovali v našem článku Nespěchejte s podáním oznámení podle zákona o střetu zájmů, přinášíme aktuální informace!

Číslo 112/2018 Sb. dostala avizovaná novela zákona o střetu zájmů, která byla dne 15. června zveřejněna ve Sbírce zákonů. Oznámení do centrálního registru oznámení podejte nejdříve 30. června 2018.

SMO ČR - Kandidátní listiny do komunálních voleb a nový požadavek na obsah

Datum: 18. 6. 2018

V souvislosti s bížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Novela, která nabyla účinnosti dne 13. dubna 2017, stanoví nový požadavek na obsah kandidátní listiny. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví. Jedná se o maličkost, ale bez ní by kandidátní listina nesplňovala požadavky stanovené zákonem.

OPŽP - Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014+ (17. verze)

Datum: 18. 6. 2018

Státní fond životního prostředí ČR informuje o aktualizaci Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 s účinností od 12. 6. 2018.
Přehled provedených změn je uveden v úvodu dokumentu. Mezi nejpodstatnější změny patří upřesnění finančních oprav dle přílohy č. 2 k právnímu aktu za každou Zprávu o realizaci a Zprávu o udržitelnosti projektu nedodanou ve stanovené lhůtě 30 kalendářních dnů dle nastavení finančního plánu a dále aktualizace podkladů k žádosti o podporu a podkladů pro vydání právního aktu / změnového právního aktu.

SMO ČR - Návrh seznamu zpracování, která nepodléhají povinnosti provádět posouzení vlivu (DPIA)

Datum: 11. 6. 2018

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách návrh seznamu zpracování, která nepodléhají posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA).
ÚOOÚ požádal 7. února 2018 na svých webových stránkách odbornou veřejnost o připomínky k materiálu s názvem „K povinnosti provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)“. Jednalo se o návrh pomůcky pro správce k určení, zda budou povinni provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. Úřad následně obdržel celkem 12 vyjádření s připomínkami.

SMO ČR - Svaz odmítl změny v příspěvku a doplatku na bydlení

Datum: 28. 5. 2018

Svaz měst a obcí ČR si plně uvědomuje stávající situaci, kdy je příspěvek na bydlení, stejně jako doplatek na bydlení zneužíván a je prvním, kdo volá po změně. Snahu předkladatele (MPSV) odstranit nedostatky stávající právní úpravy samozřejmě vítá a vnímá složitost nelehkého úkolu, které si ministerstvo stanovilo, nicméně tato změna by z pohledu Svazu měla být věcně i systémově bezchybná, mělo by jít o komplexní řešení, které vzniklo za spolupráce nejdůležitějších zástupců, kterými jsou města a obce, kraje, rezorty, zástupci Úřadu práce, odborná společnost a profesionálové působící v oblasti sociální práce.

S účinností GDPR končí oznamovací povinnost správců

Datum: 16. 4. 2018

Jednou z povinností, která od května správcům osobních údajů odpadne, je oznamovací povinnost dle § 16 současné stojedničky (zákon č. 101/2000 Sb.) o zpracování osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tuto povinnost nahrazují zejména nová pravidla pro vedení záznamů o činnostech zpracování a v případě vysoce rizikových zpracování posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, kterými bude správce prokazovat soulad s GDPR. Teprve v případě, že vysoká rizika nelze eliminovat, bude se správce obracet na Úřad s žádostí o konzultaci. Obecné nařízení tímto klade větší důraz na vlastní odpovědnost správců, kteří musí být sami schopni doložit, že zpracování provádí v souladu s GDPR.

Aktualizace výzvy č. 79 „Sociální bydlení II.“ a výzvy č. 80 „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.“ – nastavení alokace pro projekty v

Datum: 9. 4. 2018

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 5. dubna došlo k vydání aktualizace textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 79 „Sociální bydlení II.“ a aktualizace textu výzvy a textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 80 „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.“.

Svatá Hora - Slavnostní koncert 30. dubna 2018 od 17:00 hodin

Datum: 9. 4. 2018

100. výročí návratu válečných uprchlíků
z Valle di Ledro do vlasti

Aktuality Okresní hospodářské komory v Příbrami

Datum: 13. 3. 2018

Aktuality OHK Příbram - 11. týden

SMO ČR - Knihovna JINAK startuje!

Datum: 19. 2. 2018

Připomínáme, že od 19. února 2018 startuje přihlašování knihoven do třetího ročníku naší soutěže. Registrace knihoven je jednoduchá. Stačí zaslání stručné informace o rozsahu maximálně jedné A5 (deset vět) o tom, co knihovna dělá a jedné ilustračních fotografie.

Aktuality Okresní hospodářské komory v Příbrami

Datum: 13. 2. 2018

Aktuality OHK Příbram - 7. týden

Zobrazeno 1-30 ze 105

Aktuality

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Aktuální počasí

Počasí dnes:

27. 11. 2020

zatazeno

Bude převážně zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo, na horách a ojediněle i v nižších polohách až skoro jasno. Denní teploty 0 až 4°C. Noční teploty 2 až -2°C.

Kalendář akcí z regionu

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6