Oficiální stránky ORP Příbram
ORP PŘÍBRAM Dobrovolný svazek obcí
e-mail
e-mail
Datová schránka
Datová schránkaID: pfmb7d3

STRÁNKY SE UPRAVUJÍ

Centrum společných služeb

 

Odkazy

Portál krizového řízení - informace pro obce

Informace ministerstva zdravotnictví

 

Meziobecní spolupráce v ČR Příklady dobré praxe a doporučení pro realizaci meziobecní spolupráce

Zpracováno v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020“,reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.
Vydalo Ministerstvo vnitra, odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy v roce 2020.

logo

 

Centrum společných služeb

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“,registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), je aktivitou Svazu měst a obcí ČR. Navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.

Činnost Center společných služeb (dále jen CSS) je zaměřena na aktivity, které  přispívají k naplnění cílů uvedených v projektové žádosti. Strategickým cílem projektu CSS je zvýšení profesionality výkonu veřejné správy a poskytování a rozvoj veřejných služeb v území pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí sdružených do dobrovolných svazků obcí dle zákona o obcích, v platném znění (dále jen DSO). 

Cílem projektu CSS je prostřednictvím vytvoření CSS na bázi meziobecní spolupráce při DSO dosáhnout:

1) zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí,

2) zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,

3) zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách,

4) zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany,

5) přenos znalostí a vytvoření a/nebo rozšíření znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců DSO, a ověřit tak funkčnost navrženého modelového řešení, které povede ke zvýšení odbornosti a optimalizaci administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.

CSS poskytují potřebné a požadované služby (dle požadavků starostů, a dalších zástupců obcí) v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence např. v oblasti rozvoje obcí, právního a správního poradenství, organizačních a ekonomických agend, finančně-rozvojového managementu, poskytování informačního servisu apod. CSS poskytují obcím rovněž odborné poradenství v oblasti přeneseného výkonu státní správy (přestupková agenda, správa poplatků, evidence obyvatel a další) s cílem zvýšit odbornost a efektivitu jejich rozhodování. Rozhodovací pravomoc zůstává vždy na samotných obcích.

CSS slouží jako společně sdílená administrativní kapacita obcí například pro:

přípravu obecně závazných vyhlášek, přípravu právních dokumentů,  přípravu vzorů nájemních nebo kupních smluv, zajištění odborných konzultací k aktuálním novinkám v legislativě, přípravu pravidelných hlášení pro orgány státní správy,  zajištění právních služeb pro obce,  zajištění vzdělání v požadovaných oblastech veřejné správy,  přípravu, řízení a administraci projektů obcí,  přípravu, řízení a administraci projektů mikroregionu, monitoring dotačních titulů, projektové poradenství obcí, přípravu a pravidelné aktualizace webových stránek DSO, přípravu informačního zpravodaje pro občany,  propagaci a zvyšování informovanosti o činnosti CSS,  odborné konzultace k veřejným zakázkám,  zpracování vzorových dokumentů k veřejným zakázkám,  spolupráci při zadání veřejné zakázky včetně účasti v komisi pro výběr zakázky,  organizaci společných nákupů energií nebo jiných komodit,  prosazování společných zájmů např. při vyjednávání s dodavateli služeb obcí (odpady, elektřina, plyn, telekomunikace apod.),  spolupráci při zajištění zpracování strategie rozvoje obce,  spolupráci při zajištění zpracování územního plánu obce,  odborné poradenství a spolupráci při sestavování rozpočtu obce,  odborné poradenství v oblasti daní,  konzultace se stavebními odborníky,  sdílený stavební dozor investora,  poradenství v oblasti přenesené působnosti obcí.

Další oblastí činnosti CSS je naplňování cílů stanovených v aktuálních rozvojových dokumentech DSO. Zaměstnanci CSS pravidelně monitorují a vyhodnocují průběh prací na naplňování cílů svého strategického dokumentu. Součástí těchto aktivit je i aktualizace strategických dokumentů, příprava akčních plánů, zpracování projektových záměrů, realizace projektů apod.

CSS má také roli kontaktního centra pro občany DSO. Zde se mohou, v případě omezené dostupnosti vlastního obecního úřadu, občané obracet se svými požadavky přímo na zaměstnance CSS.

Celkový rozpočet projektu

Celková výše způsobilých nákladů: 394 197 690,81 Kč

Z toho přímé náklady( určeno pro podporu do zapojených území - DSO): 358 361 537,1 Kč

Harmonogram projektu

Celková realizace projektu včetně přípravné a závěrečné fáze probíhá v období 1.2.2016 až 31.7.2019, realizace projektu v rámci zapojených území(DSO) pak od 1.7.2016 do 30.6.2019.

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020

Logo CSS

 

 

 

CSS DSO ORP Příbram