Oficiální stránky ORP Příbram
ORP PŘÍBRAM Dobrovolný svazek obcí
e-mail
e-mail
Datová schránka
Datová schránkaID: pfmb7d3

STRÁNKY SE UPRAVUJÍ

Informace o ochraně osobních údajů zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání a členů orgánů svazku

Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“).

Informace o ochraně osobních údajů je poskytována pro plnění právních povinností v článcích 12 až 14 obecného nařízení. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram se sídlem Tyršova 106, Zámeček – Ernestinum, 261 01 Příbram IČ: 04513151(dále jen „svazek”).

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jaké osobní údaje a v jakém rozsahu zpracováváme?

Svazek zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců, členů orgánu svazku (valná hromada svazku, výbory, komise), uchazečů o zaměstnání. Svazek osobní údaje zpracovává za účelem naplnění práv a povinností vyplývajících z pracovních poměrů, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a vztahů svazku s členy orgánů svazku a za účelem realizace výběrového řízení.

Z osobních údajů zpracováváme zejména základní identifikační údaje (jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, datum narození, místo narození, rodné číslo), trvalé bydliště, předchozí bydliště, státní příslušnost, zdravotní pojišťovna, rodinní příslušníci, počet dětí, rodná čísla dětí (pro uplatnění daňového zvýhodnění), osobní údaje z profesního životopisu, dokladů o vzdělání a dalších podkladů pro výběrové řízení, údaje potřebné pro odměňování a pro plnění povinností zaměstnavatele vůči orgánům finanční správy, orgánům sociálního zabezpečení a vůči zdravotním pojišťovnám, telefon, e-mail, bankovní spojení, podpis, údaje o zdravotní způsobilosti, údaje o zdravotním stavu (omezení), popř. zdravotní postižení zaměstnance potřebné pro prokazování podmínek plnění dohody o zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením.

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Zpracovávání Vašich osobních údajů je vždy podloženo právním základem. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě právní povinnosti - ukládá nám to některých ze zákonů České republiky, zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů; anebo je zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů anebo tehdy pokud nám k tomu udělíte souhlas – souhlas je vyžadován jenom tam, kde nelze osobní údaje zpracovávat na základě předchozích titulů. Při tomto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu článku 22 obecného nařízení GDPR.

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony:

 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č. 582/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Pokud bude uchazeč o zaměstnání ve výběrovém řízení vybrán, budeme zpracovávat jeho osobní údaje za účelem splnění smlouvy nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy. Některé osobní údaje zpracováváme také za účelem našich oprávněných zájmů. Jedná se například o informace o uchazeči o zaměstnání, evidenci docházky zaměstnanců V tomto případě máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování, které provádíme za účelem našich oprávněných zájmů.

Komu osobní údaje předáváme?

Osobní údaje zaměstnanců jsou předávány v souladu se zákony ČR pro plnění právních povinností svazku jakožto zaměstnavatele pro účely sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění, účely daňové atp. Osobní údaje jsou předávány externí účetní pro účely zpracování mzdové agendy a vedení účetnictví. Osobní údaje zaměstnanců mohou být dále předávány vzdělávacím agenturám při realizaci školení zaměstnanců, poskytovatelům poštovních a kurýrních služeb, poskytovatelům odborných služeb jako jsou účetní, daňoví poradci, znalci či administrátoři veřejných zakázek, poskytovatelům dotací, kontrolním orgánům, poskytovatelům právních služeb jako jsou advokáti, notáři, exekutoři, orgánům veřejné moci, orgánům činným v trestním řízení, soudům a pojišťovnám. Svazek nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je potřebná pro účely, pro které byly shromážděny. Údaje jsou zpravidla zpracovávány po dobu trvání právního vztahu, prodlouženou o dobu nezbytnou se zřetelem k případným kontrolám a k uplatňování práv u obecných soudů. Dále se uplatňují speciální skartační lhůty vyplývající z právních předpisů – 3 až 30 roků podle § 35a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. U ostatních údajů se uplatní skartační lhůty stanovené spisovým a skartačním řádem svazku.

Jaká jsou Vaše práva?

Podle ustanovení článku 12 až 22 obecného nařízení můžete uplatnit tato práva:

 • Právo na přístup - subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.
 • Právo na opravu - subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Právo na výmaz - subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 
 • Právo na omezení zpracování - subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování - subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
 • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
 • Právo na přenositelnost údajů - subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování – svazek neprovádí automatizované rozhodování ani profilování.
 • Právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů - pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
 • Právo podat stížnost dozorovému úřadu - pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Tato práva můžete uplatnit

 1. osobně – v sídle svazku
 2. poštou na adresu sídla obce
 3. e-mailem: svazek@dsopribram.cz
 4. Obracet se můžete rovněž i na pověřence, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny v úvodu tohoto dokumentu.

Lhůta na zpracování žádosti

Žádost bude vyřízena zpravidla do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, zejména z důvodu obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

Úpravy tohoto dokumentu

Svazek si vyhrazuje právo provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto dokumentu. Proto pravidelně ověřujte, zda pracujete s nejnovější verzí tohoto dokumentu.

Datum účinnosti

Tato informace o zpraco vání osobních údajů je platná a účinná ke dni 1.2.2019