Oficiální stránky ORP Příbram
ORP PŘÍBRAM Dobrovolný svazek obcí
e-mail
e-mail
Datová schránka
Datová schránkaID: pfmb7d3

STRÁNKY SE UPRAVUJÍ

Nabídka bezplatných kurzů

Nabídka bezplatných kurzů pro volené představitele a zaměstnance měst a obcí, které jsou realizovány v rámci projektu Efektivní správa obcí

logo

Vzhledem k aktuální situaci a vývoji pandemie způsobené onemocněním COVID19 jsme dočasně pozastavili veškeré prezenční vzdělávací aktivity nabízené v rámci projektu „Efektivní správa obcí“.

Abyste nepřišli o veškeré možnosti rozšiřování svých odborných dovedností, připravili jsme pro Vás moderní vzdělávání formou e-learningu. Na našich webových stránkách www.projekteso.cz již teď naleznete akreditované e-learningové kurzy k problematice těchto oblastí:

 • Občanský zákoník a obce - základní modul
 • Občanský zákoník a obce - pokročilý modul
 • Uzavírání smluv obce podle občanského zákoníku
 • Veřejné zakázky a odpovědné zadávání

Dále pro Vás připravujeme e-learning „Zákon o obcích a předpisy související“, který bude uveřejněn v průběhu několika dní. Rovněž usilovně pracujeme na získání akreditace pro e-learningy vztahující se k tématům „Elektronické komunikace ve veřejných zakázkách“ a „Judikatuře ke správnímu řádu v praxi obcí a krajů“.

Veškeré dostupné e-learningové vzdělávání na webových stránkách www.projekteso.cz je poskytováno zcela bezplatně.

Nabídka bezplatných kurzů pro volené představitele a zaměstnance měst a obcí, které jsou realizovány v rámci projektu „Efektivní správa obcí.

Realizace jednotlivých seminářů bude probíhat přímo ve Vašem regionu a jejich nesmírnou výhodou je možnost jejich realizace přímo u Vás na úřadu s možností individualizace semináře přímo pro vaše potřeby. Svaz měst a obcí ČR bude v rámci realizovaného projektu nabízet zdarma odborné semináře průběžně až do dubna 2022, kdy realizace projektu končí.

Zpravodaj projektu s odkazem na další plánované semináře (1.36 MB)

Bližší informace o obsahu těchto on-line kurzů (webinářů) a možnost přihlásit se na ně viz web www.projekteso.cz v sekci ON-LINE KURZY (nebo klinutím na název příslušné vzdělávací akce ve výše uvedeném přehledu).

Semináře pro volené představitele měst a obcí

Projekt nabízí voleným představitelům měst a obcí možnost rozšířit si znalosti o fungování územních samosprávných celků, a to zcela zdarma a přímo v místě bez nutnosti cestování do vzdálených center. Semináře jsou vedeny a koncipovány na základě ověřeného norského konceptu, který upřednostňuje facilitaci a diskusi před metodou, kdy lektor vede přednáškový monolog. Nejde tedy o klasické vzdělávání, ale spíše o způsob vedení diskusí se zapojením všech účastníků. Cílem je proškolit nejlépe celá zastupitelstva s využitím znalostí již zkušených zastupitelů. Smyslem je seznámit zastupitele s kompetencemi v dané funkci, a to nejen se základními pravomocemi, ale i povinnostmi.

V rámci projektu si tak volení představitelé mohou naplánovat komplexní vzdělávací program, který bude tematicky přizpůsoben jejich požadavkům a také bude reflektovat problematiky řešené v daném území. Samozřejmostí při realizaci seminářů je individuální přístup, který umožňuje realizaci seminářů časově přizpůsobit požadavku volených představitelů a realizovat je především v odpoledních hodinách tak, aby si zastupitelé nemuseli brát dovolenou v jejich běžném zaměstnání.

Aktuálně nabízená témata:

 1. Základní principy fungování obcí, role zastupitele

V rámci první části semináře se zastupitelé seznámí se systémem veřejné správy v ČR, s úkoly, právy a povinnostmi, které v rámci své funkce plní. Tato témata jsou pevnou součástí každého semináře a dá se říci, že jsou „povinná“.

 1. Volitelná témata

V rámci jednoho školícího dne je možné volit max. 3 témata z následující nabídky. Semináře je možné přizpůsobit také pro vzdělávání několika obcí dohromady a docílit dohody při výběru témat.

 1. Zastupitel jako manažer: řízení obce z hlediska časových úkolů, řízení zastupitelstva, rady, komisí, systém v práci manažera, vlastnosti zastupitele jako manažera;
 2. Zastupitel jako vyjednavač a reprezentant: vyjednávání s cílovými skupinami, propagace obce, zastupování obce při společenských příležitostech;
 3. Zastupitel jako hospodář – finance: rozpočet obce – navrhování, schvalování, plnění, kontrola, prevence zadlužení obce;
 4. Zastupitel jako hospodář – majetek: hospodaření s majetkem dle zákona o obcích, obecní majetek zbytný/nezbytný, způsoby péče o majetek;
 5. Zastupitel jako osoba odpovědná za dlouhodobý rozvoj obce: strategický plán, strategické dokumenty jednotlivých oblastí, územní plán;
 6. Zastupitel jako zákonodárce a ombudsman: legislativní nástroje obce, práva občanů a možnosti jejich obhajoby, práva zastupitelů.

Připravovaná témata:

Expertní tým projektu plánuje rozšíření nabídky témat seminářů pro volené představitele. V současné době jsou postupně připravována následující témata:

 1. Jak se vyznat v právních předpisech anebo právní povědomí pro ne právníky: hierarchie právních předpisů a vztahy mezi nimi, výkladové metody a pomůcky, interní dokumenty obce a jejich náležitosti - obecně závazné vyhlášky a nařízení obce, smlouvy, zřizovací listiny, vnitřní směrnice;
 2. Jak správně postupovat při zadávání veřejných zakázek: pravidla pro všechny způsoby zadávání veřejných zakázek, zdůvodnění realizace, role a odpovědnosti útvarů zapojených do procesu přípravy, proces schvalování, kritéria k hodnocení, uveřejňování, sledování kvality plnění, uplatňování reklamací a smluvních sankcí, doporučení a sdílení zkušeností;
 3. Jak se zorientovat v podmínkách právní a trestně právní odpovědnosti: odpovědnost za řádný výkon mandátu, za škodu způsobenou porušením právních povinností, za trestné činy stanovené zákonem - škoda způsobená obci nesplněním úkolu uloženého radou nebo zastupitelstvem, majetková odpovědnost, oznámení o osobním zájmu při jednání orgánu obce, neslučitelnosti funkcí, předsmluvní odpovědnost, zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku, zpronevěra, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, veřejné soutěži a veřejné dražbě, předcházení rizikům;
 4. Jak zvládnout elektronizaci veřejné správy: datové schránky, elektronické podpisy, vidimace, legalizace, autorizovaná konverze, elektronizace ve veřejných zakázkách, zveřejňování na úřední desce, zákon o právu na digitální službu;
 5. Jak správně číst účetní výkazy obce a jak se v nich orientovat: využití účetnictví a výkaznictví v informování o stavu závazků a pohledávek, o stavu majetku obce a jejích dluhů, o úplných nákladech na poskytovanou veřejnou službu, pro schvalování účetních závěrek (zpráva auditora o jejím ověření, inventarizační zpráva, zpráva o výsledku finanční kontroly, zprávy útvaru interního auditu), využití údajů z Integrovaného informačního systému Státní pokladny MONITOR Ministerstva financí, příklady nejčastějších pochybení, vodítko, jak minimalizovat případná rizika;
 6. Jak zodpovědně a úspěšně řešit péči o zeleň, krajinu a přírodu: orgány odpadového hospodářství, plány odpadového hospodářství, nakládáni s odpady a způsoby financování, černé skládky, vodohospodářské orgány, plány rozvoje vodovodů a kanalizací a jejich provoz, likvidace odpadních a srážkových vod, povodně, zeleň na veřejných prostranstvích, kácení dřevin, plošná ochrana ovzduší, půda, lesy, ochrana přírody a krajiny, živočichů a rostlin, pravomoci a působnosti obecních úřadů, veřejné osvětlení, financování a realizace projektů v životním prostředí, ukázky z praxe;
 7. Jak se vyznat v daňových a nedaňových příjmech obce: sdílené daně, sdílené daně podle zákona o rozpočtovém určení daní, výlučné (svěřené) daně a další daňové příjmy - podíl na výnosu daně z přidané hodnoty a na daních z příjmů, daně z nemovitých věcí, výnos daně z příjmů právnických osob, výnosy z místních poplatků, správních poplatků a plateb vztahujících se k ochraně životního prostředí, daně z hazardních her, nedaňové příjmy, ukázky z praxe;
 8. Jak uplatňovat Principy dobré veřejné správy podle správního řádu: základní zásady správního řízení - zásada zákonnosti, zásada zákazu zneužití pravomoci, zásada ochrany dobré víry a veřejného zájmu, zásada proporcionality, zásada nestranného postupu a legitimního očekávání, zásada veřejné správy jako služby veřejnosti;
 9. Jak vytvořit správně fungující kontrolní systém: působnost kontrolních orgánů, řídící kontrola, interní audit, finanční kontrola, přezkoumání hospodaření, vnitřní a vnější kontrola hospodaření, oprávnění finančního a kontrolního výboru zastupitelstva k provádění kontroly, dozor a kontrola státu nad nakládáním s obecním majetkem, kontrolní úloha voličů, nejčastější problémové situace a možnosti jejich řešení;

Lektoři semináře:

Semináře povedou lektoři, kteří mají praktické zkušenosti na úrovni komunální politiky a byli pro tento vzdělávací program speciálně vyškoleni. Mezi lektory máme jak dlouholeté primátory, starosty, místostarosty, zastupitele měst a obcí, ale také dlouholeté tajemníky městských úřadů. U každého lektora je kladen důraz především na to, aby měl praktické zkušenosti z komunální politiky a tyto své zkušenosti, jak dobré, tak i špatné praxe přenášel do samotného seminář. 

Příprava semináře pro volené představitele:

Před samotným zahájením je důležitá komunikace lektora s představiteli těch obcí, které budou společně proškoleny v jedné skupině. Cílem tzv. zjišťovací mise je lepší porozumění lektora místní situaci a případným problémům, které zastupitelé aktuálně řeší. V rámci komunikace budou také projednány a upřesněny veškeré technické a organizační záležitosti semináře.

Certifikát pro „Vzdělaného zastupitele“

Pokud zastupitel absolvuje v rámci projektu celkově více než 40 hod vzdělávání, přičemž minimálně 20 hod. bude prezenční formou a dalších 20 hod. bude formou e-learningu (např. e-learning k zákonu o obcích, občanskému zákoníku, veřejným zakázkám apod.), získá od Svazu měst a obcí ČR certifikát „Vzdělaný zastupitel“.

Certifikát pro Vzdělanou obec

Pokud více než 50 % zastupitelů absolvuje prezenční školení v rámci projektu v celkovém rozsahu 20 hodin a k tomu tito zastupitelé absolvují také i jeden z e-learningových kurzů, např. kurz k zákonu o obcích základní a pokročilý modul (více na www.projekteso.cz) v rámci projektu Efektivní správa obcí, získá daná obec certifikát „Vzdělaná obec“, který bude vydáván Svazem měst a obcí ČR.

Akreditované vzdělávání pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb.

Svaz měst a obcí ČR je akreditovanou vzdělávací institucí s pravomocí poskytovat vzdělávání dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. V současné době Vám v rámci projektu nabízíme více než 20 akreditovaných vzdělávacích programů zaměřených na různé agendy vykonávané úřady územní samosprávy. V případě využití bezplatných kurzů nabízených v rámci projektu „Efektivní správa obcí“ může Vaše město/obec ušetřit značné finanční prostředky původně určené na zákonnou povinnost vzdělávání úřednického aparátu a využít je pro realizaci jiných aktivit či projektů.

Akreditované vzdělávání pro úředníky dle zákona č. 312/2002 Sb. nabízené v rámci projektu Efektivní správa obcí má nespornou výhodu také v nabídce cyklů školení k daným odborným tématům, v rámci kterých může účastník kurzu získat ucelené informace od základních až po úzce specializované od jednoho subjektu.

Otevřené kurzy v regionech

Výhodou nabízených seminářů je jednak jejich bezplatnost, ale především jejich realizace přímo v regionech, kde projekt nabízí otevřené kurzy pro zájemce ze všech měst a obcí daného regionu. Tyto kurzy jsou realizovány v přirozených centrech regionů, a to především v krajských městech, což zajišťuje dobrou dopravní dostupnost pro všechny potencionální účastníky nabízených kurzů.

Konkrétní nabídka „otevřených“ akreditovaných kurzů pro úředníky měst a obcí včetně termínů a míst realizace je průběžně zveřejňovaná na webových stránkách projektu „Efektivní správa obcí“ www.projekteso.cz

Individuální realizace kurzů

Vedle otevřených kurzů lze v rámci projektu sjednat i individuální realizaci akreditovaného semináře přímo na městě/obci pro minimální počet 20 účastníků z řad zaměstnanců a úředníků města/obce. Pro individuální semináře je možné vybírat jak z nabídky již vytvořených seminářů, tak případně i požádat o vytvoření speciálního vzdělávacího programu k tématu dle požadavku města/obce. Nicméně zde je nutné počítat s potřebným časem na vytvoření a akreditaci vzdělávacího programu a je tedy nutné zažádat o realizaci semináře min. 3 měsíce před konáním semináře. V rámci projektu vznikl přehledný katalog nabízených kurzů včetně jejich anotací a časových dotací, který naleznete v samostatné příloze.

Lektoři kurzů

Všechny nabízené kurzy jsou vždy obsazovány jedněmi z nejlepších lektorů pro danou problematiku. Lektoři, kteří vedou akreditované kurzy v rámci projekt, disponují jak teoretickými, tak především i praktickými zkušenostmi v dané oblasti. Své dlouholeté praktické zkušenosti následně promítají do obsahu jednotlivých kurzů v podobě příkladů z praxe či případových studií, čímž je zajištěna vyšší atraktivita probírané problematiky.

Příprava nových kurzů

Expertní tým projektu „Efektivní správa obcí“ intenzivně pracuje na přípravě nových kurzů, které by měly rozšířit současnou nabídku vzdělávání. V průběhu realizace projektu tak budete moci absolvovat následující kurzy:

 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC
 • Místní poplatky v praxi obcí (cyklus 3 školení)
 • Hazardní hry (cyklus 5 školení – Práva a povinnosti obcí v oblasti hazardu; Regulace hazardních her obecně závaznými vyhláškami obcí; Hazardní hráčství jako sociálně patologický jev; Aplikace správního řádu v agendě hazardních her; Nový elektronický systém)
 • Občanský zákoník - smluvní agenda obcí
 • Zákoník práce pro obce
 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 • Kontrolní činnost obce - vnější kontrolní mechanismy
 • Územní plánování v praxi ÚSC
 • Stavební zákon v praxi ÚSC
 • Zadávání veřejných zakázek na zpracování projektové dokumentace staveb
 • DPH z pohledu obcí
 • Úřední deska v životě obce
 • Správní řád od A do Z - Judikatura v praxi územní samosprávy
 • Správní řád od A do Z - Neformální správní řízení
 • Správní řád od A do Z - Procesní obstrukce ve správním řízení
 • Správní řád od A do Z - Rozhodnutí

Certifikát pro Vzdělaný úřad

Pokud více než 50 % zaměstnanců úřadu absolvuje prezenční školení v rámci projektu v celkovém rozsahu minimálně 20 hodin a k tomu tito zaměstnanci absolvují také i jeden z e-learningových kurzů, například: Zákon o obcích, veřejné zakázky či občanský zákoník (více na www.projekteso.cz) v rámci projektu Efektivní správa obcí, získá daná obec certifikát pro Vzdělaný úřad, který bude vydáván Svazem měst a obcí ČR.

 

Pro bezproblémovou realizaci vzdělávacích aktivit jak pro volené představitele, tak i pro Vaše úředníky a úředníky okolních měst a obcí z regionu bychom Vás chtěli požádat o součinnost s organizačně technickým zajištěním seminářů.

Součinnost při zajištění semináře spočívá především v zapůjčení vhodných prostor a případné techniky (dataprojektor a PC) pro realizaci samotného semináře. Předpokládáme frekvenci cca 2 kurzů měsíčně na základě předem dohodnutých termínů.

Více informací: Bc. Jiří Kužel, tajemnik@dsopribram.cz, +420 604 216 781

AKREDITOVANÉ KURZY PRO ÚŘEDNÍKY ÚSC

SMO ESO Zpravodaj 06 2021 (2.26 MB)

SMO ESO Zpravodaj 07-08 (1.97 MB)

O svazku

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 18. 7. 2024
jasno 29 °C 16 °C
pátek 19. 7. jasno 31/17 °C
sobota 20. 7. slabý déšť 32/20 °C
neděle 21. 7. déšť 21/14 °C

Kalendář akcí z regionu

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4