Navigace

Obsah

Aktuality


 

Stránka

Přehledná publikace seznamuje nestátní neziskové organizace s možnostmi evropských dotací

Potřebujete se zorientovat v evropských dotacích? Jste nezisková organizace? Právě pro vás je určena nová brožura, kterou vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Publikace s názvem Evropské fondy pro nestátní neziskové organizace je rozdělena prakticky podle typových aktivit, na které mohou neziskovky žádat prostředky z evropských zdrojů. Představuje tak ucelený přehled všech evropských programů vhodných pro financování projektů neziskových organizací.

17. 6. 2016 Zobrazit více

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo čtvrtou výzvu k podávání projektů z Operačního programu Tec

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ve středu 15. 6. 2016 čtvrtou výzvu k předkládání projektů v rámci Operačního programu Technická pomoc (OPTP). Tento program slouží především k zajištění monitorování, řízení a kontroly využití evropských finančních prostředků, k zajištění informovanosti o ESI fondech, pro podpůrné studie a hodnocení. Všechny podporované aktivity budou napomáhat snadnějšímu a efektivnějšímu přísunu prostředků z ESI fondů v programovém období 2014-2020. Příjemci podpory z OPTP jsou orgány veřejné správy (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Úřad vlády ČR, atd.), regionální partneři a zastřešující nestátní neziskové organizace

17. 6. 2016 Zobrazit více

Aktuální informace k projektu Centrum společných služeb

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), je novou aktivitou Svazu měst a obcí ČR. Navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.
V současné době je Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram před uzavřením smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu se Svazem měst a obcí ČR.

14. 6. 2016 Zobrazit více

Vydání Pravidel pro žadatele a příjemce v OPTP 2014-2020_verze 1.8

Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc (OPTP) vydal Pravidla pro žadatele a příjemce v OPTP 2014-2020 vč. příloh, verze 1/8. Pravidla jsou platná od 8. června 2016 a účinná od 15. června 2016.

14. 6. 2016 Zobrazit více

Oznámení o změně výzvy č. 3 k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Změna je platná od 9. června 2016.Ve výzvě došlo k navýšení úvazků z 2,5 FTE na 5 FTE u projektů nositelů ITI na provoz zprostředkujících subjektů. Plné znění aktualizované výzvy č. 3

14. 6. 2016 Zobrazit více

NOVÁ VÝZVA OPŽP PODPOŘÍ PROTIPOVODŇOVÉ VAROVNÉ SYSTÉMY

„Česká republika se v posledních dnech potýká s extrémními výkyvy počasí. Tropická vedra střídají přílivy srážek a vlny silných bouřek. V důsledku mnoha faktorů tak vznikají lokální povodně v místech, kde se voda nestačí zasakovat do půdy nebo odtékat. Na mnoha místech způsobují náhlé a intenzivní deště dopravní komplikace, ničí majetek občanů i obcí, voda zatopuje sklepy i domy. Vznikají nemalé finanční škody, ale ohroženy jsou i lidské životy,“ upozorňuje ministr Richard Brabec.

9. 6. 2016 Zobrazit více

Pozvánka na seminář Rekodifikaci zákona o zadávání veřejných zakázek, Prováděcí právní předpisy a Zákon o registru smluv dne 11.07.2016

Dne 11.07.2016 se uskuteční seminář v sídle Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram na téma Rekodifikaci zákona o zadávání veřejných zakázek, Prováděcí právní předpisy a Zákon o registru smluv.

9. 6. 2016 Zobrazit více

ÚP ČR pomůže v Příbrami s hledáním práce i výběrem povolání

Téměř čtyři desítky vystavovatelů z řad zaměstnavatelů i škol z celého Středočeského kraje se sjedou do Příbrami, aby se představily na akci s názvem „Burza práce – veletrh pracovních příležitostí, prezentace středních škol, dalšího vzdělávání a trhu práce“. Pořádá ji Krajská pobočka ÚP ČR v Příbrami a proběhne ve středu 15. 6. 2016 v prostorách Úřadu práce ČR (Náměstí T. G. Masaryka 145) mezi 10.00 – 17.00 hodinou. Vstup pro návštěvníky je zdarma. Partnerem je Okresní hospodářská komora Příbram a Krajská hospodářská komora střední Čechy.

9. 6. 2016 Zobrazit více

MPO zveřejnilo časový harmonogram vyhlašování výzev v OPPIK

MPO zveřejnilo časový harmonogram vyhlašování výzev v OPPIK. Programy se budou otevírat od září do prosince, s přípravou žádostí o dotaci je ale třeba začít co nejdříve. Zorientovat se v dotačním procesu však není hračka.

27. 5. 2016 Zobrazit více

Vyhlášení dotačního řízení MPSV pro obecní úřady, úřady vojenských újezdů, krajské úřady a Hlavní město Prahu pro rok 2016 v oblasti podpory výkonu so

Ministerstvo práce a sociálních věcí
odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení

vyhlašuje pro rok 2016

dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2016 pro obce s pověřeným obecním úřadem, obce s rozšířenou působností, vojenské újezdy, kraje a Hlavní město Prahu. Dotační řízení MPSV je vyhlášeno v návaznosti na § 102 a § 103 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), na § 65a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pomoci v hmotné nouzi“), a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“).

17. 5. 2016 Zobrazit více

Stránka