Navigace

Obsah

publicita

Aktuality


 

Stránka

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ ORP PŘÍBRAM

Cílem projektu „Centrum společných služeb“ (CSS) je zvýšení profesionality výkonu veřejné správy a poskytování a rozvoj veřejných služeb v území pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí sdružených do dobrovolných svazků obcí dle zákona o obcích, v platném znění (dále jen DSO).

13. 7. 2016 Zobrazit více

Přehledná publikace seznamuje nestátní neziskové organizace s možnostmi evropských dotací

Potřebujete se zorientovat v evropských dotacích? Jste nezisková organizace? Právě pro vás je určena nová brožura, kterou vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Publikace s názvem Evropské fondy pro nestátní neziskové organizace je rozdělena prakticky podle typových aktivit, na které mohou neziskovky žádat prostředky z evropských zdrojů. Představuje tak ucelený přehled všech evropských programů vhodných pro financování projektů neziskových organizací.

17. 6. 2016 Zobrazit více

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo čtvrtou výzvu k podávání projektů z Operačního programu Tec

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ve středu 15. 6. 2016 čtvrtou výzvu k předkládání projektů v rámci Operačního programu Technická pomoc (OPTP). Tento program slouží především k zajištění monitorování, řízení a kontroly využití evropských finančních prostředků, k zajištění informovanosti o ESI fondech, pro podpůrné studie a hodnocení. Všechny podporované aktivity budou napomáhat snadnějšímu a efektivnějšímu přísunu prostředků z ESI fondů v programovém období 2014-2020. Příjemci podpory z OPTP jsou orgány veřejné správy (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Úřad vlády ČR, atd.), regionální partneři a zastřešující nestátní neziskové organizace

17. 6. 2016 Zobrazit více

Aktuální informace k projektu Centrum společných služeb

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), je novou aktivitou Svazu měst a obcí ČR. Navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.
V současné době je Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram před uzavřením smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu se Svazem měst a obcí ČR.

14. 6. 2016 Zobrazit více

Vydání Pravidel pro žadatele a příjemce v OPTP 2014-2020_verze 1.8

Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc (OPTP) vydal Pravidla pro žadatele a příjemce v OPTP 2014-2020 vč. příloh, verze 1/8. Pravidla jsou platná od 8. června 2016 a účinná od 15. června 2016.

14. 6. 2016 Zobrazit více

Oznámení o změně výzvy č. 3 k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Změna je platná od 9. června 2016.Ve výzvě došlo k navýšení úvazků z 2,5 FTE na 5 FTE u projektů nositelů ITI na provoz zprostředkujících subjektů. Plné znění aktualizované výzvy č. 3

14. 6. 2016 Zobrazit více

NOVÁ VÝZVA OPŽP PODPOŘÍ PROTIPOVODŇOVÉ VAROVNÉ SYSTÉMY

„Česká republika se v posledních dnech potýká s extrémními výkyvy počasí. Tropická vedra střídají přílivy srážek a vlny silných bouřek. V důsledku mnoha faktorů tak vznikají lokální povodně v místech, kde se voda nestačí zasakovat do půdy nebo odtékat. Na mnoha místech způsobují náhlé a intenzivní deště dopravní komplikace, ničí majetek občanů i obcí, voda zatopuje sklepy i domy. Vznikají nemalé finanční škody, ale ohroženy jsou i lidské životy,“ upozorňuje ministr Richard Brabec.

9. 6. 2016 Zobrazit více

MPO zveřejnilo časový harmonogram vyhlašování výzev v OPPIK

MPO zveřejnilo časový harmonogram vyhlašování výzev v OPPIK. Programy se budou otevírat od září do prosince, s přípravou žádostí o dotaci je ale třeba začít co nejdříve. Zorientovat se v dotačním procesu však není hračka.

27. 5. 2016 Zobrazit více

REALIZACE PROJEKTU MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ ORP PŘÍBRAM

V září 2015 začalo město Příbram pracovat na přípravě nového projektu Místní akční plán ORP Příbram (CZ.02.3.68/0.0/0.0/015_005/0000118), který je financovaný z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) ve výši 95 %, zbylých 5 % spolufinancuje město Příbram společně s finančním partnerem projektu MAS Podbrdsko, z.s.. Místní akční plán (MAP) bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tj. společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místních specifických problémů a potřeb.

17. 5. 2016 Zobrazit více

K vyhlášení červnových výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost dojde podle aktuálních informací pravděpodobně až na podz

K vyhlášení červnových výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost dojde podle aktuálních informací pravděpodobně až na podzim tohoto roku.

25. 4. 2016 Zobrazit více

Stránka