Navigace

Obsah

publicita

Aktuality


 

Stránka

Modernizace odborných učeben a bezbariérové přístupy. V IROP je pro základní školy připraveno přes 2 miliardy korun

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další dvě výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v oblasti vzdělávání, nyní pro základní školy. Na jejich podporu je připraveno 2,16 miliardy korun. Peníze půjdou hlavně na infrastrukturní opatření. Žádosti lze podávat od konce září letošního roku.

24. 8. 2016 Zobrazit více

Projekt Pošta Partner se mění na základě dohody České pošty s organizacemi hájícími města a obce

Samosprávám i České poště záleží na tom, aby poštovní služby byly dostupné v celém území. Proto se - na základě podnětů měst a obcí - od letošního září upraví motivační a sankční systém, který souvisí s Poštou Partner. Podstatou tohoto projektu je změna poboček České pošty na franšízy. Díky dohodě představitelů měst a obcí s vedením České pošty se rovněž zjednoduší smluvní dokumenty, které s projektem souvisí.

18. 8. 2016 Zobrazit více

Začlenění do společnosti bude pro sociálně vyloučené osoby snadnější díky IROP

Sociální podnikání bude opět podpořeno v nových výzvách Integrovaného regionálního operačního programu. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nové výzvy k sociálnímu podnikání a pro žadatele je z Evropského fondu pro regionální rozvoj připraveno 230 milionů korun. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 31. srpna 2016 do 31. ledna 2017. S ohledem na již ukončené výzvy k sociálnímu podnikání došlo ke změnám v nastavení výzev.

12. 8. 2016 Zobrazit více

Vyšlo druhé číslo Zpravodaje IROP

V druhém čísle Zpravodaje IROP naleznete informace, které se týkají výzev na podporu eGoverenmentu a územního rozvoje. Dále zde naleznete aktualizovaný harmonogram výzev pro rok 2016 a další užitečné informace. Kompletní druhé číslo naleznete na odkazu pod tímto článkem.

12. 8. 2016 Zobrazit více

TÉMĚŘ DVĚ MILIARDY KORUN PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR dnes vyhlašují dvě nové výzvy k podávání žádostí o dotaci zaměřené na odpadové hospodářství. O dotaci mohou požádat zejména kraje, města, obce, původci odpadu i podnikatelské subjekty. Příjem žádostí startuje 1. září a potrvá až do 30. listopadu 2016.
40. výzva OPŽP
V rámci této nově vyhlášené výzvy je k dispozici sto milionů korun. Z dotace bude možné podpořit projekty zaměřené mimo jiné na předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů, například pořízení domácího kompostéru pro občany nebo štěpkovač přiměřeného výkonu.
Dále budou přijímány projekty zaměřené na předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu prostřednictvím rozšíření nebo vybudování sběrné sítě kontejnerů, a to včetně prostředků na jejich svoz. Dotaci mohou získat i projekty, jejichž cílem je rozvoj či modernizace softwaru pro neinvestiční projekty v rámci předcházení vzniku komunálních odpadů a projekty soustředící se na budování takzvaných center opětovného použití odpadů nebo systémy opětovného použití odpadů, které budou napojeny na konkrétní obce.
41. výzva OPŽP
Dotaci v této výzvě získají projekty zaměřené na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadu. Nezanedbatelná částka půjde i na výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové využití odpadů a bioplynové stanice.
K dalším podporovaným aktivitám patří výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů za předpokladu, že nebudou skládkovány.
Alokace výzvy činí 1,85 miliardy korun, které budou poměrově rozděleny na dílčí alokace pro každou skupinu typových projektů např. sběrné dvory, třídící linky, bioplynové stanice, a to na základě požadavků na dotaci v rámci přijatých žádostí. U některých typových projektů, u kterých činí výše dotace 25 nebo 30 % způsobilých výdajů, bude možné kromě dotace využít i zvýhodněnou půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR. Příkladem mohou být právě třídící linky. Přehledná tabulka s informacemi, jak velkou podporu lze na jednotlivé typové projekty získat, je pro žadatele k dispozici v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v kapitole B.6.3.2.3.

2. 8. 2016 Zobrazit více

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ ORP PŘÍBRAM

Cílem projektu „Centrum společných služeb“ (CSS) je zvýšení profesionality výkonu veřejné správy a poskytování a rozvoj veřejných služeb v území pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí sdružených do dobrovolných svazků obcí dle zákona o obcích, v platném znění (dále jen DSO).

13. 7. 2016 Zobrazit více

Aktuální informace k projektu Centrum společných služeb

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), je novou aktivitou Svazu měst a obcí ČR. Navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.
V současné době je Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram před uzavřením smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu se Svazem měst a obcí ČR.

14. 6. 2016 Zobrazit více

NOVÁ VÝZVA OPŽP PODPOŘÍ PROTIPOVODŇOVÉ VAROVNÉ SYSTÉMY

„Česká republika se v posledních dnech potýká s extrémními výkyvy počasí. Tropická vedra střídají přílivy srážek a vlny silných bouřek. V důsledku mnoha faktorů tak vznikají lokální povodně v místech, kde se voda nestačí zasakovat do půdy nebo odtékat. Na mnoha místech způsobují náhlé a intenzivní deště dopravní komplikace, ničí majetek občanů i obcí, voda zatopuje sklepy i domy. Vznikají nemalé finanční škody, ale ohroženy jsou i lidské životy,“ upozorňuje ministr Richard Brabec.

9. 6. 2016 Zobrazit více

MPO zveřejnilo časový harmonogram vyhlašování výzev v OPPIK

MPO zveřejnilo časový harmonogram vyhlašování výzev v OPPIK. Programy se budou otevírat od září do prosince, s přípravou žádostí o dotaci je ale třeba začít co nejdříve. Zorientovat se v dotačním procesu však není hračka.

27. 5. 2016 Zobrazit více

K vyhlášení červnových výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost dojde podle aktuálních informací pravděpodobně až na podz

K vyhlášení červnových výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost dojde podle aktuálních informací pravděpodobně až na podzim tohoto roku.

25. 4. 2016 Zobrazit více

Stránka