Navigace

Obsah

Logo SMOČR

Logo CSS

Aktuality


 

Stránka

Senátoři navýšení RUD podpořili

Po poslancích se k projednání návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (RUD), dostali na svém jednání ve středu 19. července 2017 také senátoři. Návrh tohoto zákona před schůzí pléna podpořily také senátní výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a stálá komise Senátu pro rozvoj venkova.

20. 7. 2017 Zobrazit více

Aktualita k zákonu č. 340/2015 Sb. (ZRP) k povinnosti uvádět smlouvy v registru smluv

V souvislosti s účinností zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále „ZRS“) jsou příjemci vymezení v § 2 ZRS povinni od 1. 7. 2017 zveřejnit smlouvu včetně smlouvy uzavřené akceptací objednávky nebo její dodatky v Registru smluv dostupném na https://smlouvy.gov.cz/.

20. 7. 2017 Zobrazit více

Aktuality Okresní hospodářské komory v Příbrami

Aktuality OHK Příbram pro 29.týden a 30. týden.

19. 7. 2017 Zobrazit více

Navýšení alokace výzev č. 46 a 47 na infrastrukturu základních škol o 1,378 mld. Kč

Řídicí orgán IROP oznamuje, že ke dni 18. července 2017 došlo k navýšení alokace výzvy č. 46 „Infrastruktura základních škol“ a výzvy č. 47 „Infrastruktura základních škol SVL“ celkově o 1,378 mld. Kč z prostředků Evropské unie.

19. 7. 2017 Zobrazit více

Sněmovna schválila nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí

Zvýšení ochrany veřejných prostředků, snížení administrativní zátěže, odstranění duplicitních kontrol a zavedení jasných pravidel pro výkon auditu přináší zákon o řízení a kontrole veřejných financí, který schválila Poslanecká sněmovna. Zákon narovnává současnou právní úpravu v oblasti kontroly a řízení veřejných financí, která je platná již 14 let a vznikala jako podmínka vstupu České republiky do Evropské unie. Současný systém je značně komplikovaný, v mnoha případech čistě formalistický, nedefinuje jasné odpovědnosti a nereflektuje rozmanitost struktury a velikosti organizací ve veřejné správě.

17. 7. 2017 Zobrazit více

Navýšení alokace výzvy č. 20 IROP „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 11. července 2017 došlo k navýšení alokace 20. výzvy IROP s názvem „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“. V souvislosti s tímto krokem došlo ke změně textu výzvy č. 20 a k vydání aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 11. července 2017.

17. 7. 2017 Zobrazit více

Chystá se podpora nákupu vozidel na alternativní pohon

Během následujících měsíců budou probíhat přípravy další výzvy z Národního programu Životní prostředí (NPŽP) na podporu nákupu vozidel na alternativní pohon pro obce, kraje a jimi zřízené organizace, k jejímuž vyhlášení dojde ve druhé polovině roku 2017. Ministerstvo životního prostředí plánuje v této výzvě rozšířit spektrum potenciálních žadatelů a umožnit jim vedle dotace využít i další finanční nástroje pro pořízení vozidel s alternativním pohonem.

11. 7. 2017 Zobrazit více

Miliony z EU pomohou Česku k ozdravení zamořených lokalit a ochraně přírody

Podporu 44 projektům v celkové výši téměř 244 milionů korun schválilo Ministerstvo životního prostředí z evropského Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Dotace putují na dekontaminaci zamořených lokalit, ale i obnovu zeleně a ochranu přírody.

11. 7. 2017 Zobrazit více

MŽP rozdělilo dalších téměř pět miliard. Obcím pomohou zajistit pitnou vodu i zlepšit péči o krajinu

„Vodní hospodářství je pro Českou republiku z pohledu investic jednou z prioritních oblastí. Poslední Zpráva o stavu životního prostředí ČR uvádí, že stav této oblasti stále není příznivý a díky evropským fondům máme šanci ho změnit. Podpora proto putuje nejvíce tam, kde je zapotřebí investovat do zlepšení kvality vod a jejich čištění. Zároveň v souladu se strategií boje se suchem posíláme investice i na zkvalitňování zdrojů pitné vody a propojování vodárenských soustav,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec ke schváleným projektům.

10. 7. 2017 Zobrazit více

Registr smluv v plné síle

Po roce částečné účinnosti zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vstoupila v účinnost ustanovení, která zjednodušeně říkají, že neuveřejněná smlouva je neúčinná a posléze neplatná (týká se samozřejmě „pouze“ smluv, které musí být podle zákona uveřejněny).

4. 7. 2017 Zobrazit více

Stránka