Navigace

Obsah

publicita

Aktuality


 

Stránka

AKTUALITY OHK a InMP Příbram

Aktuality Okresní hospodářské komory a InMP Příbram pro 49. týden

7. 12. 2016 Zobrazit více

Přes 1 miliardu korun z IROP může být použito na zapojení sociálně vyloučených osob na trh práce

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo první prosincové výzvy na podání žádosti o podporu integrovaných projektů v Integrovaném regionálním operačním programu. Cílem těchto výzev je podpořit vznik a rozvoj sociálních podniků, prostřednictvím kterých si sociálně vyloučené osoby budou moci snadněji najít cestu na trh práce. Celkem je ve všech výzvách připraveno přibližně 1 049 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Příjem žádostí bude zahájen 16. 12. 2016.

7. 12. 2016 Zobrazit více

Spolupráce státu, veřejného a soukromého sektoru včetně chytrých technologií by mohla pomoci obcím, kde ubývá služeb a kamenných poboček

Do oblastí, kde vymizí tržní nabídka určitých služeb, by měl více investovat stát. Měl by pro ně vytvořit stabilní systém podpory. Aby se tyto části České republiky nevylidňovaly a lidé měli k dispozici služby, které potřebují. Zásadní roli přitom hrají moderní informační a komunikační (chytré) technologie. Stát by se tak měl více zamyslet nad podněty z území a systematicky přistoupit ke zlepšování života lidí s pomocí e-governmentu.

6. 12. 2016 Zobrazit více

Informace k určování vlivu a podílu ve SMO ČR a DSO – účetní konsolidace státu

V rámci projektu účetní konsolidace státu mají všechny obce a dobrovolné svazky obcí povinnost nejpozději do 15. ledna 2017 předat do centrálního systému účetních informací státu (dále jen „CSÚIS) seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu ve stavu k 31. prosinci 2016, ve kterém uvedou výčet (a podíl vlivu) založených, vlastněných a ovládaných společností. Jedná se tedy o všechny organizace, v nichž má obec nějaký vliv či podíl bez ohledu na jeho výši. Vedle obchodních společností, příspěvkových organizací se ovšem také jedná o podíly v dobrovolných svazcích obcí, ale také ve Svazu měst a obcí České republiky a rovněž se může jednat i o členství v různých asociacích, honebních společenstvích, mikroregionech, ale i ve spolku pro obnovu venkova, kde se pak výpočet podílu počítá z počtu členů v celorepublikovém spolku (né jenom v krajské buňce).

6. 12. 2016 Zobrazit více

EET – upřesnění k povinnosti místních spolků

Na webu Svazu byl dne 25. 10. 2016 uveřejněn článek s názvem „Obce, příspěvkové organizace, místní spolky a EET“, ve kterém bylo uvedeno, že do příjmů z drobné vedlejší činnosti veřejných poplatníků (místních spolků) se započítávají i příjmy z pořádaných plesů, bálů a kulturních akcí. Tato informace byla upřesněna zástupcem GFŘ na finanční konferenci, který sdělil, že do EET nepatří příjmy z bálů a plesů pořádané místními spolky, ale EET bude muset místní spolek mít, pokud bude mít příjmy např. z prodeje občerstvení (nápoje a jídlo) na pořádaných akcích (fotbalové utkání, hasičské závody atp.) převyšující 175 000 Kč za rok.

5. 12. 2016

Od 1. ledna 2017 platí zvýšení měsíčních odměn!

Jak jsme Vás informovali, od 1. ledna 2017 platí zvýšení měsíčních odměn o 4%. U uvolněných členů zastupitelstva obce automaticky ze "zákona", u neuvolněných to závisí na usnesení obce, kterým byly odměny a jejich výše schváleny. Vše podrobně obsahuje aktualní metodika MV ČR, kterou zde zveřejňujeme. Nezapomeňte proto se zvýšením počítat ve Vašich rozpočtech, minimálně pro uvolněné členy zastupitelstva obce, zvláštní pozornost pak věnujte přepočtu obyvatel k 1. lednu 2017, mohlo by to mít dopad na výši příplatku, pokud by došlo k významnému nárůstu či poklesu počtu obyvatel, což se týká především obcí do 1000 obyvatel, kde jeden obyvatel nad stovkovou hranici znamená další násobek příplatku za obyvatele. Více informací najdete v metodice nebo se obracejte na gestora rubriky Správa obce Mgr. Ludmilu Němcovou, tel: 234 709 723.

5. 12. 2016 Zobrazit více

Dotace na bezbariérové přístupy

Celkem dvaceti miliony korun hodlá Ministerstvo pro místní rozvoj v příštím roce pomoci městům a obcím v odstraňování bariér. O dotace z nového programu Bezbariérové obce 2017 je možné žádat od 5. prosince 2016 až do 31. ledna 2017.

5. 12. 2016 Zobrazit více

Mimořádná výzva na podporu dětských skupin

Vzhledem k velkému zájmu o dětské skupiny ze strany rodičů i potenciálních poskytovatelů vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí novou výzvu podporující vznik a následný provoz této služby péče o děti. O dotaci z Operačního programu Zaměstnanost se mohou ucházet neziskové organizace, obce, kraje, vysoké školy i zaměstnavatelé z celé České republiky kromě hlavního města.

Mezi úspěšné žadatele bude rozděleno cca 350 milionů korun, díky čemuž by mohlo vzniknout až 100 nových dětských skupin. Zaměstnavatelé mohou nabízet firemní dětskou skupinu jako formu oblíbeného zaměstnaneckého benefitu a pomoci tak svým zaměstnancům lépe skloubit osobní život s tím profesním. Na druhé straně územní samosprávné celky mají možnost zřízením dětské skupiny reagovat na nedostatek míst v předškolních zařízeních.

Příjem žádostí bude zahájen 1. února 2017. Žadatelé tak mají dostatek času na naplánování svých projektů. Ve spolupráci s realizačním týmem projektu MPSV Podpora implementace dětských skupin budou žadatelům poskytovány konzultace ke všem připravovaným žádostem. K dispozici jim osobně budou metodičky sídlící v poradenských kancelářích v Brně, Českých Budějovicích, Karlových Varech, Liberci, Pardubicích, Zlíně a v Praze. Veškeré kontakty jsou dostupné na: http://www.dsmpsv.cz/.

Podrobnosti k nové výzvě č. 132 Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hlavní město Prahu jsou uvedeny na stránkách Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz pod záložkou Výzvy. Další výzvy v této oblasti jsou plánovány přibližně na podzim roku 2017.

5. 12. 2016

Starostové společně řeší otázku odpadového hospodářství po roce 2024

Programem Setkání bylo mimo jiné, také seznámí starostů s dosavadní činností CSS a s postupem prací na projektu „Systém zefektivnění nákladů za svoz a likvidaci odpadu“. Starostové se shodli, že nejdůležitějším posláním DSO ORP Příbram je vyřešení systému odpadového hospodářství v následujících letech. Z předložené analýzy, vytvořené pracovníky CSS vyplývá, že do roku 2024 za současného způsobu nakládání s odpadem, stoupne poplatek za skládkování 4násobně.

5. 12. 2016 Zobrazit více

Za tři měsíce přes tisíc podaných žádostí o dotace na projekty odpadového hospodářství

Státní fond životního prostředí ČR uzavřel příjem žádostí ve dvou výzvách Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, které nabídly žadatelům dotace na projekty zaměřené na předcházení vzniku odpadů a jejich další využití. O dotace byl obrovský zájem, který převýšil i stanovenou alokaci. Za tři měsíce trvání výzev obdržel Státní fond životního prostředí ČR v obou výzvách celkem 1 215 žádostí s celkovým požadavkem na dotace EU ve výši přes 3,4 miliardy korun. Všechny došlé žádosti Fond vyhodnotí do čtyř měsíců.

5. 12. 2016 Zobrazit více

Stránka