Navigace

Obsah

Aktuality


 

Stránka

Vyhlášení dotačního řízení MPSV pro obecní úřady, úřady vojenských újezdů, krajské úřady a Hlavní město Prahu pro rok 2016 v oblasti podpory výkonu so

Ministerstvo práce a sociálních věcí
odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení

vyhlašuje pro rok 2016

dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2016 pro obce s pověřeným obecním úřadem, obce s rozšířenou působností, vojenské újezdy, kraje a Hlavní město Prahu. Dotační řízení MPSV je vyhlášeno v návaznosti na § 102 a § 103 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), na § 65a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pomoci v hmotné nouzi“), a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“).

17. 5. 2016 Zobrazit více

REALIZACE PROJEKTU MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ ORP PŘÍBRAM

V září 2015 začalo město Příbram pracovat na přípravě nového projektu Místní akční plán ORP Příbram (CZ.02.3.68/0.0/0.0/015_005/0000118), který je financovaný z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) ve výši 95 %, zbylých 5 % spolufinancuje město Příbram společně s finančním partnerem projektu MAS Podbrdsko, z.s.. Místní akční plán (MAP) bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tj. společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místních specifických problémů a potřeb.

17. 5. 2016 Zobrazit více

V červnu vejdou v platnost nová Pravidla pro výběr dodavatele v OP PIK

Ve středu 1. června 2016 vejdou v platnost nová Pravidla pro výběr dodavatelů OPPIK. V tomto programovém období se jedná již o třetí verzi.

13. 5. 2016 Zobrazit více

Výzva č. 02_16_020 Individuální projekty systémové II

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 28. dubna 2016 výzvu č. 02_16_020 Individuální projekty systémové II. v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 28. dubna 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 30. 6. 2017. Z důvodu technických problémů s monitorovacím systémem došlo k posunu termínu vyhlášení z 27. dubna 2016 na 28. dubna 2016

29. 4. 2016 Zobrazit více

K vyhlášení červnových výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost dojde podle aktuálních informací pravděpodobně až na podz

K vyhlášení červnových výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost dojde podle aktuálních informací pravděpodobně až na podzim tohoto roku.

25. 4. 2016 Zobrazit více

Co jsou to mikrojesle? Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měs.

Mikrojesle zaručují kvalitu péče a finanční dostupnost pro všechny rodiče, kteří potřebují zajistit péči o své děti.

„Ze zahraničních zkušeností, kde obdobná zařízení fungují již řadu let, vyplývá, že služby poskytující péči o nejmenší děti by měly být dostupné všem zájemcům, tedy jako veřejná služba. Soukromá zařízení jsou totiž pro řadu rodičů finančně nedostupná,“ konstatuje ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

V současné době budou mikrojesle pilotně ověřovány v obcích ČR, případně ve spolupráci s neziskovými organizacemi.

V mikrojeslích se poskytuje individuální výchovná péče o svěřené dítě zaměřená na rozvoj schopností a návyků s ohledem na věk dítěte. Dále se zajišťuje bezpečnost a zdraví dítěte, jeho pobyt na čerstvém vzduchu, spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygiena dítěte, včetně případného poskytování první pomoci. Tato péče o dítě je doplňkem péče rodinné, není její náhradou a odpovídá věkovým a individuálním zvláštnostem dítěte.

20. 4. 2016 Zobrazit více

Program Školicí střediska bude vyhlášen 19. duben 2016 Malé a střední podniky mají příležitost ušetřit až 50 % nákladů vynaložených na zajištění infra

Přestože žádost o dotaci mohou podniky podat počátkem června, ideálně by měla být plně připravena již na konci května. V kombinaci s kvalitním zpracováním se tak šance podniku na přidělení dotace zvyšuje.
Díky programu Školicí střediska bude možné získat dotaci na výstavbu či modernizaci vzdělávacích prostor, vybavení včetně školících pomůcek, na služby školitelů, vzdělávací programy aj.

20. 4. 2016 Zobrazit více

Spouštíme novou aplikaci pro vyhledávání v seznamu výrobků a technologií

Aplikace slouží k vyhledávání a výběru výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám a v tzv. „kotlíkových dotacích" Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

8. 4. 2016 Zobrazit více

VÍCE NEŽ PŮL MILIARDY PRO OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY: STARTUJE DRUHÁ VLNA PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE

Alokace otevřených výzev na specifické cíle 4.1 (výzva č. 27), 4.2 (výzva č. 28) a 4.4 (výzva č. 30) činí celkem 527,6 mil. Kč. Maximální výše podpory je v případě 27. výzvy cílené na zajištění péče o území národního významu i 28. výzvy zaměřené na zvýšení biodiverzity 85 %, v případě 30. výzvy na zlepšení kvality prostředí v sídlech je podpora 60 %. Příjem žádostí potrvá do 31. 5. 2016. Výzvy vyhlašuje MŽP prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR [2].

31. 3. 2016 Zobrazit více

Priorita se vrací k zvýhodněným půjčkám SFŽP ČR

Aktuální Priorita na svých úvodních stránkách čtenáře seznamuje s nově vyhlášenou 36. výzvou Operačního programu Životní prostředí, která je zaměřena na sanaci ekologických zátěží, dlouhodobých havárií či míst kontaminovaných nebezpečnými chemikáliemi. Žádosti o dotaci z OPŽP lze podávat od 1. dubna do letošního 30. června

29. 3. 2016 Zobrazit více

Stránka