Navigace

Obsah

Logo SMOČR

Logo CSS

Aktuality


 

Stránka

Únorová Priorita představuje nové i chystané výzvy z OPŽP i NPŽP

Aktuální Priorita přináší informace o nových výzvách vyhlášených z Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o dotace přijímá Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, což znamená, že se jedná o výzvy podporující projekty zaměřené na ochranu a péči o přírodu a krajinu.
Podporovány tentokrát budou mimo jiné i projekty na efektivní udržení vody v krajině. Dotace může být až 100 procentní.

22. 2. 2017 Zobrazit více

Lepší vybavení pro hasiče, záchranáře a policii na venkově. IROP rozdělí 475 mil. korun

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu na podporu projektů komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v Integrovaném regionálním operačním programu. Cílem výzvy je pořídit specializovanou techniku a vybavení pro složky Integrovaného záchranného systému (dále také IZS) a rovněž stavební úpravy a vybudování stanic základních složek IZS v územích, kde je třeba řešit následky klimatických změn. Ve výzvě je připraveno 475 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Příjem žádostí bude zahájen 3. března 2017.

22. 2. 2017 Zobrazit více

Aktuality Okresní hospodářské komory v Příbrami

Aktuality OHK v Příbrami na 8. týden

21. 2. 2017 Zobrazit více

Centrum společných služeb (CSS) DSO ORP Příbram pomáhá starostům obcí

Ve středu 15. února 2017 se uskutečnila v Příbrami první beseda se starosty DSO ORP Příbram, na téma „Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích“. Jednou z hlavních činnosti CSS, které vzniklo v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg.č. CZ.03.4.74/0.0./0.0/15_019/0003017 je pomoc starostům při výkonu samosprávných činností, a to především při úkonech, které vyplývají z neustále se zvyšující administrativní zátěže a častých legislativních změn.

20. 2. 2017 Zobrazit více

Aktualizace 13. a 21. výzvy ve Specifickém cíli 3.1 Kultura

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci 13. výzvy „Revitalizace vybraných památek“ a 21. výzvy „Muzea“.


ŘO IROP oznamuje, že dne 17. 2. 2017 byla vydána aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 13. výzvy „Revitalizace vybraných památek“ – vydání 1.4 a aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 21. výzvy „Muzea“ – vydání 1.3. Jedná se o ukončené, kolové výzvy. Hlavním důvodem revize byla úprava dokladování způsobilých výdajů – odstranění povinnosti dokladování ceny obvyklé u výdajů od 10 000 do 100 000 Kč. Přehled změn je uveden v úvodu specifických pravidel.

20. 2. 2017 Zobrazit více

Integrované projekty v IROP. Miliardy korun do území

Řídicí orgán IROP uveřejňuje aktuální informace k integrovaným výzvám ITI (integrované územní investice) a IPRÚ (integrované plány rozvoje území) v Integrovaném regionálním operačním programu.
V průběhu roku 2016 Řídicí orgán IROP vyhlásil 7 výzev pro integrované projekty spadající pod integrované územní investice (dále pouze ITI) s celkovým příspěvkem ERDF přibližně 15,8 mld. Kč a rovněž 7 výzev pro integrované plány rozvoje území (dále pouze IPRÚ) s alokací ERDF téměř 5,8 mld. Kč.

20. 2. 2017 Zobrazit více

Obrovský zájem o dotace na základní školy z IROP. Projekty za 9,5 miliardy korun

Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo dne 14. února ve 14 hod. příjem žádostí ve výzvách Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na podporu projektů infrastruktury základních škol. Zaznamenali jsme více než pětinásobný zájem o projekty základních škol z území obcí s rozšířenou působností se sociálně vyloučenými lokalitami, než představuje alokovaná částka.

20. 2. 2017 Zobrazit více

Navýšení alokací výzev IROP „Rozvoj sociálních služeb“ a „Rozvoj infrastruktury komunitních center“

Řídicí orgán IROP oznamuje, že s ohledem na urychlení procesu schvalování úspěšných projektů u výzev IROP č. 29 „Rozvoj sociálních služeb“ a 38 „Rozvoj infrastruktury komunitních center“ a snížení počtu žádostí o přezkum po fázi věcného hodnocení u výzev IROP č. 30 „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“ a 39 „Rozvoj infrastruktury komunitních center pro SVL“ (u všech výzev došlo k značnému převisu projektových žádostí nad alokaci výzev) se ŘO IROP rozhodl dne 9. 2. 2017 navýšit alokace.

16. 2. 2017 Zobrazit více

Masivní zájem o dotace na základní školy z IROP – projekty za 9,5 miliardy

Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo dne 14. února ve 14 hod. příjem žádostí ve výzvách Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na podporu projektů infrastruktury základních škol. Zaznamenali jsme více než pětinásobný zájem o projekty základních škol z území obcí s rozšířenou působností se sociálně vyloučenými lokalitami, než představuje alokovaná částka.

16. 2. 2017 Zobrazit více

Ministerstvo vnitra zřizuje školám datové schránky

Ministerstvo vnitra rozšiřuje okruh subjektů, kterým do 1. 7. 2017 zřídí datovou schránku orgánu veřejné moci, o školy a školská zařízení. Jejich prostřednictvím mohou být školám doručovány dokumenty, které budou mít stejnou platnost jako dokumenty v listinné podobě podepsané vlastní rukou. Vedení školy bude mít povinnost datovou schránku využívat.

15. 2. 2017 Zobrazit více

Stránka